Historisk arkiv

Statsbudsjettet: Bistanden øker med 1,5 milliarder kroner. Fortsatt økning på Regjeringens fem prioriterte områder i utviklingssamarbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den totale norske offisielle utviklingshjelpen vil i 2008 bli 22,3 milliarder kroner, noe som er en økning på 1,54 milliarder i forhold til 2007 og utgjør 0,98 prosent av brutto nasjonalinntekt. Av denne økningen vil 988 millioner kroner gå til Regjeringens fem prioriterte hovedspor.

- Regjeringen viser med dette forutsigbarhet i utviklingssamarbeidet. Ikke bare øker den totale rammen, men satsningen på de fem områdene som ble markert i fjorårets budsjett blir ytterligere forsterket gjennom budsjettet for 2008, sier utviklingsminister Erik Solheim.

Satsningen på klima og miljø vil få brorparten av økningen (480 millioner kroner), som vil bety at Regjeringens innsats på klima og miljø i utviklingssamarbeidet har økt med 930 millioner kroner siden 2006. En stor del av disse midlene blir satt av til internasjonale klimainitiativ (170 millioner kroner), blant annet for ren energi og mot avskoging. Klimaforskning og næringslivssamarbeid vil også vektlegges (100 millioner kroner).

Arbeidet med fredsbygging, menneskerettigheter og humanitær bistand trappes også opp med 306 millioner kroner. Regjeringen viser med dette at den vil at Norge skal være en tydelig fredsnasjon. Bevilgningene til arbeid med fred og forsoning økes med 60 millioner kroner, mens overgangsbistanden, bistand til land og områder i overgangen mellom konflikt og stabilitet økes med 10 millioner kroner. FN er sentral i Norges freds- og humanitære innsats og Norge er en betydelig bidragsyter til FNs nødhjelpsfond. Støtten til FN høykommissær for flyktninger foreslås økt med 70 millioner kroner.

- Vi ønsker å se vår politiske innsats og humanitære innsats bedre i sammenheng. Derfor må de mange tiltakene skreddersys i forhold til både geografi og situasjon, blant annet i forhold til Sudan, Afghanistan og Midtøsten. I dette arbeidet ønsker Regjeringen også at Norge fortsatt skal være en sterk pådriver for at kvinner mer aktivt skal inkluderes i fredsprosesser, fredsbygging og humanitært arbeid, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

For 2008 legger Regjeringen opp til at 85 millioner kroner i økte bevilgninger nyttes til målrettede tiltak for å styrke kvinners stilling i utviklingsland.

I arbeidet for godt styresett og anti-korrupsjon gis det prioritet til statsbygging i sårbare stater, styrking av offentlig sektor i utvalgte samarbeidsland, styrking av uavhengige medier og økt innsats mot korrupsjon. Støtten til kampen mot korrupsjon og for godt styresett økes med 22 millioner kroner i 2008.

Norge har kompetanse som er svært etterspurt både innen petroleums- og kraftsektoren. Regjeringen viderefører den økte innsatsen på energisektoren i 2008, og foreslår å bevilge ytterligere 95 millioner kroner til olje- og energisamarbeid med utviklingsland. Formålet med Olje for utvikling-programmet er å bidra til at utviklingsland med petroleumsressurser kan forvalte disse på en måte som reduserer fattigdom og skaper varig vekst.

Les pressemeldinger på alle områdene her.