Historisk arkiv

Ny EØS-finansieringsordning klar - Norge i historisk samarbeid med de nye EU-landene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

EØS/Efta-landene har signert en ny avtale med EU om EØS-finansieringsordningen. - Norge kommer med den nye EØS-finansieringsordningen i en historisk posisjon for å forsterke samarbeidet med EUs nye medlemsland, sier utenriksminister Støre.

EØS/EFTA-landene signerte i dag en ny avtale med EU om EØS-finansieringsordningen.  - Norge kommer med den nye EØS-finansieringsordningen i en historisk posisjon for å forsterke samarbeidet med EUs nye medlemsland. Mange av landene sliter med høy ledighet og en vanskelig økonomisk situasjon. Det er en viktig norsk interesse å medvirke til økonomisk og sosial utvikling i disse landene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge vil bidra med ca 3 milliarder kroner (347 millioner euro) per år til sosial og økonomisk utjevning og samarbeid i Europa i perioden 2009-2014.  Norges bidrag for perioden 2009-2014 øker med 22 pst i forhold til forrige periode (2004-2009). Ordningen dekker nå i større grad  områder Norge prioriterer, som miljø, klima, fornybar energi og samarbeid mellom arbeidslivets parter. Mottagerlandene er de 12 nyeste EU-landene pluss Portugal, Hellas og Spania, mens den særskilte norske finansieringsordningen går til de 12 nyeste EU-landene. Programområdene blir miljø og klima, helse, forskning, utdanning og kultur, arbeidsliv og sivilt samfunn, justis og menneskelige ressurser.

– Støtten fra Norge rettes mot områder hvor vi kan utgjøre en forskjell og som er i tråd med norske og felles europeiske interesser. Vi legger opp til en tett dialog med norske fagmyndigheter i arbeidet med nye programmer, sier Støre, som oppfordrer norske aktører til å engasjere seg i gjennomføring av prosjekter med partnere i mottakerlandene .

Rundt en firedel av midlene skal i løpet av  femårsperioden benyttes til økt satsing på miljø og klima. I tillegg til 2,6 milliarder kroner til miljø- og klimatiltak (297 millioner euro), vil ca. 1,4 milliarder kroner (160 millioner euro) benyttes til ulike tiltak  for å utvikle og fremme karbonfangst- og lagring.  – Vi går inn i en kritisk fase i det globale klima-arbeidet og vi er glade for enigheten med EU om at klima skal være et tyngdepunkt i EØS-samarbeidet med de nye medlemslandene i EU, sier utenriksministeren.

En viktig nysatsing i avtalen er tiltak for et anstendig arbeidsliv.  70 millioner kroner (8 millioner euro) settes av i til et fond for sosial dialog i arbeidslivet, i tråd med ønsker fra arbeidslivets parter.  – I dagens felles europeiske arbeidsmarked blir sosial dialog og anstendig arbeidsliv bare viktigere. Nysatsingen på disse områdene vil også legge grunnlaget for forsterket politisk dialog med de nye EU-landene, sier utenriksministeren. 

Et betydelig beløp vil bli satt av for å videreføre innsatsen for å styrke det sivile samfunn, samt til helse og forskning.

Den nye avtalen om EØS-finansieringsavtalen etterfølger forrige avtale som løp fra 2004 til 2009.

- Forhandlingene har vært lange og krevende. Det opprinnelige kravet fra EU er forhandlet ned til et beløp som er akseptabelt, og vi er enige om hvordan vårt bidrag skal innrettes slik at det sikrer gode resultater både for Norge og for EU, sier utenriksministeren.

Det er også i dag samtidig oppnådd enighet med EU om en ytterligere bedring av markedsadgang for fisk i perioden 2009-2014. De tollfrie kvotene for fisk som ble fremforhandlet i 2004 og 2007 vil bli videreført. I tillegg har Norge oppnådd en økning i de tollfrie kvotene for reker og bearbeidet sild.

Mer informasjon om EØS-midlene finnes på Europaportalen; www.europaportalen.no og www.eeagrants.org