Forsiden

Historisk arkiv

Nær to milliarder til nordområdesatsinger i 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Et nytt isgående forskningsfartøy, videreutvikling av overvåkingssystemet BarentsWatch og nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø er blant de viktigste nordområdesatsingene i 2013.

Nytt isgående forskningsfartøy, videreutvikling av overvåkingssystemet BarentsWatch og nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø er blant de viktigste nordområdesatsingene i 2013.

– Årets budsjett prioriterer økt kunnskap, aktivitet og nærvær i nordområdene, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

Det samlede budsjettet for nordområdetiltak er i 2013 på nærmere to milliarder kroner, en økning på om lag 290 millioner kroner fra i fjor.

- Nordområdene forblir regjeringens viktigste strategiske satsingsområde og dette budsjettforslaget bidrar til å gjennomføre sentrale målsettinger i nordområdepolitikken. Norge skal være en ledende aktør i utviklingen av nordområdene og Arktis sammen med våre naboer, allierte og partnere, sier utenriksministeren.

Nye satsinger
Regjeringen går inn for en startbevilgning på 75 millioner kroner til bygging av et nytt isgående forskningsfartøy som vil ha hjemmehavn i Tromsø. Samlet kostnadsramme for fartøyet er 1,4 milliarder kroner.

- Norge skal være ledende på kunnskap i nord og fartøyet vil være viktig både for miljø- og polarforskning, og for kartlegging av naturressurser. Økt aktivitet som følge av isens tilbaketrekking i våre nordlige hav- og kystområder gjør dette særlig aktuelt, sier Eide.

Blant forslagene til nye satsinger i 2013 er grunnbevilgning på 10 millioner kroner til nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland. I tillegg kommer 6 millioner kroner til nødvarslingssystemet Cospas/Sarsat tilknyttet Hovedredningssentralen i Bodø, 22 millioner kroner til jordobservasjonsprogrammet GMES og 13 millioner kroner til utbygging av værradar på Helgelandskysten. Regjeringen vil i tillegg ta høyde for bygging av ny helikopterhangar på Svalbard i forslaget til budsjett for 2013.

Økning til eksisterende satsinger
Også nivået på flere av de andre tiltakene foreslås økt. Bevilgningen til videreutvikling av det helhetlige overvåkings- og informasjonssystemet BarentsWatch foreslås økt med 17 millioner kroner til 47 millioner kroner. Det settes av 160 millioner kroner til nye studieplasser ved institusjoner i Nord-Norge og Svalbard.

Slepebåtberedskapen i Nord-Norge får en bevilgning på 197 millioner kroner og midlene satellittnavigasjonsprogrammet Galileo økes med 70 millioner kroner til totalt 174 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til bygging av den første av to nye grensestasjoner til grensevakten i Sør-Varanger med 70 millioner kroner til totalt 112 millioner kroner og viderefører byggingen av nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø med 190 millioner kroner.

Regjeringen vil videreføre bevilgningene til Framsenteret med 37 millioner kroner og setter av 40 millioner kroner til Polarforskningsprogrammet gjennom Norges forskningsråd. 90 millioner kroner vil gå til Mareano-programmet for avansert kartlegging av norske havområder, mens den nasjonale strategien for marin bioprospektering (forskning på potensielt utnyttbare molekyler fra marint materiale) følges opp med en bevilgning på 25 millioner kroner. Kartleggingen av mineralressurser i Nord-Norge videreføres med 40 millioner kroner og utvikling av reiselivsvirksomhet med 17 millioner kroner.

I Utenriksdepartementets budsjett for 2013 kan du finne en samlet framstilling av tiltakene i regjeringens nordområdesatsing.