Historisk arkiv

Historisk arkiv

FN er viktig for norske interesser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen la 21. september fram en ny melding til Stortinget om Norge og FN. - FN har vært og er avgjørende for å fremme det norske samfunns velferd, sikkerhet og grunnleggende politiske verdier, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Regjeringen har i dag lagt fram en ny melding til Stortinget om Norge og FN. - FN har vært og er avgjørende for å fremme det norske samfunns velferd, sikkerhet og grunnleggende politiske verdier, sier utenriksminister Espen Barth Eide.    

Meldingen framhever at de internasjonale kjørereglene verden har blitt enig om gjennom FN er grunnleggende for Norges økonomiske utvikling, vår fysiske sikkerhet og for våre verdier som menneskerettigheter og ytringsfrihet.

- Både rike og fattige land trenger et FN som finner løsninger på utfordringer som går på tvers av landegrenser. Dette handler om å forebygge konflikt, fremme demokrati, bekjempe epidemier, gjøre noe med de farlige klimaendringene og hjelpe til ved naturkatastrofer, sier utviklingsminister Heikki Holmås.

- Norge har en fundamental interesse av en verden der rett går foran makt. Vår beliggenhet, ved havet, gjør FNs havrettskonvensjon til et av de viktigste internasjonale instrumenter for grunnleggende norske interesser. Havretten sikrer oss råderett over store økonomiske ressurser, samt plikten til å forvalte disse på en bærekraftig måte, sier Eide.

Meldingen slår også fast at norsk FN-politikk har vært vellykket.

- Gjennom alliansebygging og vilje til å bidra med økonomisk støtte har vi i stor grad lykkes i å få gjennomslag for norske interesser og prioriteringer, sier Eide.

Ifølge meldingen er FNs rolle i dag er utfordret, både av økt konkurranse og av nye stormakter som ønsker et internasjonalt system som bedre gjenspeiler dagens realiteter.  Regjeringen vil derfor arbeide for at FN blir reformert slik at den oppfattes mer representativ og mer effektiv. 

- Norge er verdens fjerde største giver til FN og vi gir nå et signal om sterkere kobling mellom resultater og finansiering. Vi vil at FN skal fungere enda bedre. Meldingen har syv kriterier for vurdering av FN-organisasjonene. De beste vil få mer penger, de som oppnår for lite vil få mindre, sier Holmås.

I meldingen går det blant annet frem at regjeringen vil arbeide for

  • Reform av Sikkerhetsrådet slik at det blir mer legitimt og effektivt.
  • Et mål om å øke bidrag til FN-ledede operasjoner.
  • At FNs etablerte normer og standarder for menneskerettigheter bevares og styrkes.
  • Prioritering av Sikkerhetsrådets resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet.
  • Styrket innsats i FN for rettferdig fordeling mellom land og innenfor land.
  • At FN bidrar til å bekjempe skatteparadiser og ulovlig kapitalflyt. 

Pressekontakt for utenriksministeren: Kommunikasjonsrådgiver Veslemøy Lothe Salvesen 995 68 584
Pressekontakt for utviklingsministeren: Pressevakt 913 95 000