Historisk arkiv

Norge evaluerer FN, utviklingsbankene og globale fond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet har i samarbeid med Norad nå gjennomgått 29 multilaterale organisasjoner, med egne profilark for hver organisasjon.

Utenriksdepartementet har i samarbeid med Norad nå gjennomgått 29 multilaterale organisasjoner, med egne profilark for hver organisasjon.  

- FN er et av de aller viktigste instrumentene i den rødgrønne utviklingspolitikken. Derfor har det vært et satsingsområde for oss å fremme kvalitet og kontroll i organisasjonene vi samarbeider med. Gjennomgangen gir et godt og ærlig bilde av vår vurdering av hver enkelt organisasjon sine styrker og svakheter, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås. 

Profilarkene består av en faktadel med informasjon om norske bidrag, organisasjonenes mandat, strategier og oppnådde resultater i 2012. Den siste delen beskriver norsk politikk overfor organisasjonene. 

Organisasjonene er blitt vurdert ut i fra følgende kriterier:

  1. Organisasjonens evne til å dokumentere oppnådde resultater.
  2. Relevans i forhold til norske politiske prioriteringer.
  3. Organisasjonenes systemer for planlegging, budsjettering og resultater.
  4. Organisasjonenes systemer for internkontroll og arbeid mot korrupsjon.
  5. Bidrag til nasjonal kapasitets- og institusjonsutvikling og fremme av nasjonalt eierskap.
  6. Norges mulighet for påvirkning av organisasjonen som helhet.
  7. Vilje til å bidra til reform gjennom konkrete tiltak.

Vurderingene viser at organisasjonene tar oppgavene med å dokumentere resultater, utøve internkontroll og til å gjennomføre nødvendige reformer, mer alvorlig nå enn tidligere. Organisasjonenes systemer for planlegging, budsjettering og resultater kommer dårligst ut i gjennomgangen. Dette skyldes i hovedsak at organisasjonene ikke alltid har på plass systemer som knytter budsjett og regnskap opp mot egne resultatområder. Dette er et område som Norge følger aktivt opp i styrearbeidet. 

Les profilarkene på Utenriksdepartementets hjemmeside.