Historisk arkiv

EU/USA – Transatlantisk partnerskap for handel og investeringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

EU og USA har annonsert igangsettelsen av forhandlinger om et bredt anlagt transatlantisk partnerskap for handel og investeringer (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Visjonen om en transatlantisk frihandelsavtale har vært drøftet ved mange anledninger gjennom årene. At visjonen nå omsettes i konkrete forhandlinger må ses på bakgrunn av blant annet vanskelighetene med å komme til enighet i de globale forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

I november 2011 etablerte EU og USA en høynivågruppe som utarbeidet en rapport som anbefalte at det etableres en «transatlantisk markedsplass» på grunnlag av et omfattende partnerskap for handel og investeringer som går lenger enn en tradisjonell frihandelsavtale. Samarbeidet skal omfatte tre hovedområder;

Markedsadgang:

Eliminering av toll på varer, harmonisering av opprinnelsesregler, liberalisering av handelen med tjenester, investeringsbeskyttelse og offentlige anskaffelser.

Ikke-tariffære handelshindringer:

Harmonisering av tekniske reguleringer og standarder, gjensidig godkjennelse av standarder, samkjøring av dokumentkrav mv.

Regler og prinsipper for globale handelsutfordringer:

Målet er å fremforhandle regler og prinsipper på områder der EU og USA ønsker å påvirke den globale regelutviklingen, herunder på områder som immaterielle rettigheter (IR), bærekraftig utvikling, handelsfasilitering, konkurransepolitikk, statseide foretak, energi og råvarespørsmål og kapitalbevegelser.

EU og USAs økonomier utgjør bortimot halvparten av verdens BNP og handelen dem imellom omtrent 30 % av verdenshandelen. En avtale som bidrar til økt handel og økonomisk vekst i våre viktigste markeder vil i utgangspunktet være positivt også for Norge, men vil samtidig innebære utfordringer knyttet til endringer i konkurranseforholdene og regelutviklingen. Det er derfor behov for mer kunnskap om hvilke interesser som vil kunne bli berørt og mulige konsekvenser for Norge av en fremtidig «transatlantisk markedsplass».  På EFTAs nylige ministermøte i Trondheim var det enighet om at EFTA-landene skal følge utviklingen nøye.

Ytterligere informasjon om TTIP kan finnes på USTRs hjemmeside og EU-kommisjonens hjemmeside. OECD har foretatt en kort gjennomgang av TTIP som kan leses her.