Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Svar på spørsmål vedrørende situasjonen i Vest-Sahara

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Støres svar på spørsmål fra representanten Vallersnes (H) vedrørende situasjonen i Vest-Sahara i Stortingets spørretime 09.01.07.

Stortingets ordinære spørretime 9. januar 2007.

 
Finn Martin Vallersnes (H):
La meg først få benytte anledningen til å ønske utenriksministeren og hele hans stab et riktig godt nyttår. Vi ser frem til samarbeidet i 2008.

Det første spørsmålet fra min side i det nye året lyder som følger: «I NRK 7. november 2007 understreket statssekretær Raymond Johansen at Vest-Sahara er annektert av Marokko, men hevdet samtidig at det er feil å kalle Vest-Sahara for okkupert "siden områdets status ennå ikke er avklart". Ettersom flere FN-resolusjoner, samt uttalelser fra både tidligere norske regjeringer, bl.a. Bondevik II, fra SV og Ap understreker at Vest-Sahara er okkupert, vil jeg be om følgende avklaring: Hvorfor velger Utenriksdepartementet å tåkelegge det faktum at Vest-Sahara er ulovlig okkupert av Marokko?»
 
Utenriksminister Jonas Gahr Støre:
Jeg takker for nyttårshilsen og ønsker representanten og presidenten godt nyttår fra meg og Utenriksdepartementet.

Som representanten Vallersnes er godt kjent med, er Vest-Sahara et omstridt område hvor det pågår forhandlinger om rettslig status mellom partene i FNs regi. Norge ønsker ikke ensidig å påvirke eller forskuttere utfallet av disse forhandlingene. Derfor velger Regjeringen å omtale dette sakskomplekset som «situasjonen i Vest-Sahara». Det er i samsvar med den ordbruk som benyttes av FNs sikkerhetsråd og FNs generalforsamling, noe vi bl.a. kan se av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1783 av 31. oktober 2007 og FNs generalforsamlings resolusjon 61/125 av 15. januar 2007.

Situasjonen er kompleks og vil ikke kunne løses ved å gå inn på eller tolke rettslige begreper som okkupasjon eller anneksjon.

Norges konsekvente linje har for det første vært å støtte FNs sikkerhetsråds krav om å muliggjøre vilkårene for selvbestemmelse uten å forskuttere utfallet av en folkeavstemning, og for det andre tydelig å vektlegge behovet for respekt for menneskerettighetene i området.

Jeg registrerer ellers at spørsmålet fra representanten Vallersnes, som er viktig, er nærmest ordrett identisk med det skriftlige spørsmålet jeg fikk fra representanten Trine Skei Grande, og jeg viser da til mitt skriftlige svar på dette spørsmålet, spørsmål nr. 181 for 2007-2008, besvart 15. november 2007, og til spørsmål nr. 960 for 2006-2007, besvart av meg 2. mai 2007.
 
Finn Martin Vallersnes (H):
Jeg takker for svaret. Nå er det jo slik at Norge har tilstedeværelse i regionen, og vil vel få økt tilstedeværelse i regionen også gjennom Algerie. Spørsmålet er om det vil medføre økt fokusering på Vest-Sahara fra norsk side, eventuelt om en da kan forutse en mer aktiv rolle fra vår side i prosessen mellom partene.
 
Utenriksminister Jonas Gahr Støre:
Jeg tror observasjonen er riktig, at når Norge nå får ambassade og nærvær i Algerie, gir det oss en økt kunnskap om og tilgang til forståelse for denne konflikten også fra den vinkelen. Vi er, som kjent, allerede i Marokko, og vi har også gjennom lang tid vært engasjert i å følge denne prosessen i FN.

I fjor gjorde vi et særlig framstøt på det humanitære området for å danne oss et enda bedre bilde av den humanitære situasjonen, også for å se hvordan Norge da kan innrette den humanitære støtten til hjelp for flyktninger og utsatt befolkning i Vest-Sahara. Så vil jeg også si at vi støtter FNs bestrebelser på å komme fram til omforente løsninger. Det er slik at det i fjor høst var kanskje en liten lysning ved at Algerie og Marokko ble enige om den resolusjonen FN vedtok om dette. Det er en kontrast til hva det har vært tidligere. Kan Norge bidra til at denne utviklingen går i riktig retning, vil vi selvfølgelig gjøre vårt beste for det, her som på andre områder.
 
Finn Martin Vallersnes (H):
Jeg takker for tilleggssvaret, og bare avslutningsvis vil jeg spørre om Regjeringen for sin del har et syn på hva en realistisk, men rettferdig løsning kunne gå i retning av i denne konflikten – nå sa utenriksministeren noe om hva som vektlegges i FN – om en har et syn på dette i Regjeringen, og om utenriksministeren kan utdype om en har en mening om veien videre for å nå frem til en slik løsning.
 
Utenriksminister Jonas Gahr Støre:
Jeg tror jeg da vil gå tilbake til det store spørsmålet om løsninger på avkoloniseringsprosessen generelt i verden. Men her som ellers bør det være å sikre at det skjer på grunnlag av prinsippet om selvbestemmelsesrett, ved å la viljen til folkene i territoriet komme til uttrykk.

Spørsmålet om Vest-Sahara har vært behandlet av FNs generalforsamling og sikkerhetsråd som et ikke-selvstyrt område i lys av bl.a. prinsippene i artikkel 73 i FN-pakten, og det vil fra norsk side være viktig at løsningene finnes langs disse linjer, i tillegg til at det er viktig å holde en kontinuerlig fokusering og trykk på dem som utøver makt, at det utvises respekt for menneskerettighetene og bidras til at utviklingen går i denne retningen.


*****

 
For fullstendig referat fra øvrige spørsmål i spørretimen, se www.stortinget.no