Historisk arkiv

Kunngjøring: Tilskudd til tiltak under Kap. 164, Fred, forsoning og demokrati, Post 71, ODA-godkjente land på Balkan i 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet kunngjør herved muligheten for å søke om tilskudd til tiltak for freds- og statsbygging på Vest-Balkan i 2014.

Tiltaket det søkes om, må falle innenfor målsettingen for tilskuddsordningen slik den er lagt frem i Proposisjon til Stortinget nr. 1 2013/2014, samt i regelverket for ordningen.

Deler av ordningen forvaltes gjennom egne programmer/fond etter egne retningslinjer og søknadsfrister. Under finnes informasjon om følgende program/fond:  

Ambassadefond (småpott)

Norges utenriksstasjoner i Sarajevo, Beograd og Prishtina forvalter egne fond til mindre prosjekter. For søknader tas direkte kontakt med stasjonene.

Norwegian Fund for Civil Society Development (NFCSD)

Ordningen skal særskilt bidra til kompetanse- og kapasitetsbygging av sivilt samfunns organisasjoner som endringsagenter og «vaktbikkjer» overfor myndighetene i Bosnia Hercegovina, Kosovo og Serbia, men det kan også søkes for andre land i regionen. For søknader om tiltak i Bosnia Hercegovina søkes ambassaden i Sarajevo, for søknader i Kosovo og Albania søkes ambassaden i Prishtina, søknader om tiltak i Serbia, Montenegro og Makedonia rettes til ambassaden i Beograd. For frister og prioriteringer vises det til ambassadenes hjemmesider.

Bilaterale program

En del av de tilgjengelige tilskuddsmidlene vil bli benyttet for prosjekter under stat-til-stat avtalene som Norge har med Serbia, Makedonia og Montenegro. Disse midlene utlyses av myndighetene i hvert enkelt land på det aktuelle ansvarlige departements hjemmesider.

Multilaterale finansieringsinstitusjoner

Tilskuddsmidler til ulike multilaterale fonds- og finansieringsmekanismer vil bli videreført for økonomisk utvikling i landene.

Søknader til Utenriksdepartementet om tilskudd til Freds- og statsbygging på
Vest-Balkan

Søknadsfrist er fredag 14. mars 2014. Søknader mottatt etter søknadsfristen vil bli vurdert i annet halvår dersom det er tilgjengelig midler på budsjettet.

Søknader skal sendes elektronisk til postfordelingen.ud@mfa.no med kopi til vest-balkan.seksjonen@mfa.no Ved søknad om støtte under denne tilskuddsordning skal Utenriksdepartementets søknadsskjema S01 normalt benyttes.

Mer informasjon om krav til søknad finnes i ordningsregelverket, i søknadsskjema S01og i veilederen til denne som ligger tilgjengelig på Utenriksdepartementets sider på www.regjeringen.no 

Aktuelle lenker:

 

Geografiske og tematiske innsatsområder i 2014

Bevilgningen i 2014 er NOK 355 millioner. Det er tilgjengelige midler for Kosovo, Bosnia-Hercegovina, Serbia og Makedonia, noe midler for Montenegro og Albania samt for regionale tiltak.

Privat næringsliv og øvrige kommersielle aktører vil som hovedregel ikke få tildelt tilskuddsmidler uten at det på forhånd er gjennomført konkurranseutsetting i henhold til prosedyrene for offentlige anskaffelser, eller etter konkurranser utlyst av myndighetene i landene på Vest-Balkan. Interesserte bør derfor følge med på utlysninger av konkurranser på den norske databasen for offentlige innkjøp (DOFFIN), EØS-databasen Tenders Electronic Daily (TED) eller på konkurranser utlyst av myndighetene i landene i regionen. Tilskuddsbevilgningen for Vest-Balkan kan gi støtte til prosjekter som har vunnet anbudskonkurranser.

Det er mulig å søke om støtte til tiltak under følgende innsatsområder:  

  • Rettsstat og godt styresett, justissektor og anti-korrupsjonstiltak.
  • Kompetanseutvikling og reformarbeid innen administrasjon og forvaltning, inkludert likestilling.
  • Forsvars- og sikkerhetssektorreform, sivile tiltak.
  • MR, forsoning, integreringstiltak og fremme av minoriteters rettigheter.
  • Utdanning for minoriteter.
  • Migrasjon.
  • Energi, klima og ressursforvaltning, herunder forhandlingskapasitet og kompetansebygging.
  • Økonomisk utvikling.
  • Regionalt samarbeid og samarbeidsorganisasjoner.
  • Styrking av sivil samfunnet.

Etniske minoriteter, seksuelle minoriteter, kvinner, barn og unge er særskilte målgrupper i arbeidet.

Ytterligere opplysninger:

Alle henvendelser om ordningen skal rettes til:  

E-post: vest-balkan.seksjonen@mfa.no