§ 29: Er det krav om kjønnsbalanse ved valg av ansattrepresentanter i kommunale selskap?

Sak 09/1617

Kravene om kjønnsmessig balanse i kommuneloven §§ 36 til 38a, jf § 29 nr 4 andre punktum, gjelder kun de styremedlemmer som velges av kommunestyret. Dette har sammenheng med at lovens regler om kjønnsmessig fordeling kun omfatter representanter som velges/oppnevnes av kommunestyret. Det stilles ikke tilsvarende krav når det gjelder valg som foretas av andre grupper.