§ 30: Fjernmøter og skriftleg saksbehandling for kontrollutvalet

Sak 06/1391

Saka gjaldt spørsmål om høvet for kontrollutvalet i kommunen til å vedta at ei sak skal behandlast ved fjernmøte eller ved skriftleg saksbehandling. Departementet la til grunn at kontrollutvalet er omfatta av dei same reglane som andre folkevalde organ på dette punktet, jf. kommunelova § 29 nr. 2.