Tinglysingsloven

§ 32 - Gjeldsordningsloven - sletting av panteheftelser etter fullført gjeldsordning

Saksnummer: 99/00991 E LST/VIL

 

Dato: 03.06.1999

 

Gjeldsordningsloven - sletting av panteheftelser etter fullført gjeldsordning

Vi viser til Oslo Byfogdembetes brev 21 desember 1998 til Barne- og Familiedepartementet. Brevet er oversendt Justisdepartementet som rette vedkommende.

Etter tinglysningsloven (tingl) § 32 første ledd er hovedregelen at en heftelse skal slettes i grunnboken når det tinglyses bevis for at den er falt bort eller for at den berettigede samtykker i det. En dom som fastslår at et krav er bortfalt, f eks ved foreldelse, gir grunnlag for sletting, jf Rt 1977 s 659 og Austenå, Harbek og Solem, Tinglysningsloven med kommentarer, niende utgave, Oslo 1990, s 241. For at en pantobligasjon eller et skadesløbrev skal kunne slettes er det etter tingl § 32 annet ledd første punktum et vilkår at kvittering eller samtykke er skrevet på dokumentet eller at dokumentet leveres inn til dommeren til påtegning om slettelsen. Unntak gjelder hvis annet er bestemt ved lov. Tinglysningsloven § 32 tredje ledd gjør unntak fra vilkåret i annet ledd første punktum for heftelser som er falt bort ved tvangssalg. Slike heftelser skal slettes når det registreres skjøte som viser at heftelsen er falt bort.

Gjeldsordningsloven (gol) § 7-2 annet ledd første punktum bestemmer at når en gjeldsordning er gjennomført, skal namsmannen sørge for slettelse av panteheftelser som nevnt i gol § 4-8 bokstav a annet ledd og bokstav b annet ledd som er registrert i et rettsvernsregister.

Etter gol § 4-8 bokstav a annet ledd skal fordringer som er sikret med pant i skyldnerens bolig ut over boligens omsetningsverdi med tillegg av 10 prosent, gis dekning på linje med andre pantesikrede krav. Etter gol § 4-8 bokstav b annet ledd skal fordringer med pant i andre eiendeler som faller utenfor pantets omsetningsverdi behandles på lik linje med ikke pantesikrede krav. Slike fordringer faller bort når skyldneren har oppfylt forpliktelsene i henhold til gjeldsordningen. Som en konsekvens av at den personlige fordringen bortfaller, bortfaller også panteheftelsen, jfr § 7-2 første ledd. Hvilke heftelser som skal falle bort, må uttrykkelig fremgå av selve gjeldsordningen.

Lovavdelingen legger til grunn at tingl § 32 tredje ledd ikke kan anvendes i forhold til sletting etter gol § 7-2 annet ledd første punktum. Denne bestemmelsen er beregnet på heftelser som er falt bort ved tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven.

Spørsmålet blir om tingl § 32 annet ledd alternativet «når annet ikke er bestemt ved lov» gir grunnlag for å slette heftelser i medhold av gol § 7-2 annet ledd. Dette alternativet regulerer i utgangspunktet tilfeller der loven konkret slår fast en annen fremgangsmåte for sletting enn det som følger av § 32 annet ledd for pantobligasjoner eller skadesløsbrev. Typisk vil dette gjelde for sletting etter mortifikasjonsloven 18 desember 1959 nr 1 § 12. Lovavdelingen antar imidlertid at denne bestemmelsen også vil kunne komme til anvendelse overfor sletting som er bestemt ved annen lov selv om loven ikke uttrykkelig nevner hvordan slettingen skal gjøres. På denne måte antas de tilfellene som omfattes av gol § 7-2 å kunne slettes uten å komme i strid med tingl § 32. Forutsetningen for sletting vil være at det fremgår klart av gjeldsordningen hvilke dokumenter som skal slettes.