§ 32 nr 1: Når kan 1/3 av medlemmene i kommunestyret kreve at det innkalles til møte

Sak 11/1296

Bestemmelsen fastsetter at møte i folkevalgt organ skal holdes når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Den er ment å være en sikkerhet for at et mindretall skal få holdt et møte, og få satt en sak på dagsorden, uten at dette blir blokkert av et flertall. Departementet legger til grunn at bestemmelsen må anses å være en unntaksbestemmelse, og at den er ment å ha begrenset rekkevidde, jf NOU 1990:13 s. 375. Etter departementets syn er det ikke intensjonen a å åpne for en alminnelig adgang til politisk ”omkamp” etter at saken er avgjort. Spesielt må dette gjelde dersom det ikke foreligger nye opplysninger og saken etter at den er behandlet.

Dersom beslutningsmyndighet i saken er delegert til formannsskapet, må et flertall i kommunestyret fatte vedtak om å tilbakeføre saken til kommunestyret.

Dersom et mindretall i formannskapet ønsker å bringe en sak inn for kommunestyret, må det være fastsatt regler for mindretallsanke i kommunens reglement.