§ 32 nr 3: Hvordan må møter kunngjøres?

Sak 12/1159

Vi viser til brev av 12. april 2012, der det blir bedt om ei tolking av kommunelova § 32 nr. 3 andre setning.

I forarbeida til føresegna – Ot.prp. nr. 42 (1991 – 92) – uttalar departementet følgjande:
”Det følger videre av nr. 3 [at] åpne møter [skal] bekjentgjøres, men det overlates til kommunen/fylkeskommune å bestemme hvorledes bekjentgjøringen skal skje. Hovedpoenget er at det skjer på en slik måte at det er grunn til å tro at meldingen vil nå ut til innbyggerne i lokalsamfunnet i rimelig tid før møtet – enten det skjer ved kunngjøring i lokalpressen, melding til de enkelte husstander eller på annen måte.” (Proposisjonen side 284)

Det avgjerande er soleis at møta blir gjort kjent for innbyggjarane, ikkje korleis det skjer. Det vil vere opp til kommunen å finne gode rutinar som kan oppfylle kravet i lova.