§ 32: Spørsmål om elektronisk utsending av møtedokumenter til kommunepolitikere

Sak 12/1090

Vi viser til e-post av 2. april 2012, der det stilles spørsmål om elektronisk utsending av møtedokumenter som er unntatt offentlighet.

Kommunal- og regionaldepartementet har ikke utarbeidet retningslinjer for utsending av kommunale saksdokumenter.

Vi vil vise til Bernt/Overå, Kommuneloven med kommentarer, der det uttales følgende om utsending av sakspapirer:
”Som hovedregel vil det være naturlig at også kopi av i alle fall de sentrale saksdokumentene følger innkallingen eller sendes ut før møtet. Også faks eller e-post kan brukes så langt dette er betryggende i forhold til opplysninger som er underlagt taushetsplikt, eller som av andre grunner kan og bør skjermes.”
(Kommentarutgaven av 2011, note 4 til loven § 32.)

Det er kommunens ansvar å etablere rutiner som sikrer at utsending av saksdokumenter skjer på en betryggende måte.

Vi vil for øvrig vise til at tolking av reglene i offentleglova ligger til Justisdepartementet, Lovavdelingen. De har utarbeidet en veileder om offentleglova (G-0419N), som kan bestilles fra Departementenes servicesenter (DSS).