§ 32: Tilrettelegging av saksdokumenter for blinde og svaksynte

Sak 12/2858

Kommuneloven har ingen bestemmelser som regulerer dette. Lovens § 32 fastsetter at innkalling til møte (og møtedokumenter) skal sendes medlemmene med høvelig varsel. Det er ikke nærmere fastlagt i loven eller i forarbeidene hvordan dokumentene skal formidles til medlemmene.

Lovens intensjon er at medlemmene skal få informasjon om møtene og de saker som skal behandles. Dette kan være et moment som taler for at blinde og svaksynte vil kunne hevde at de har krav på å få saksdokumentene i en form som gjør at de kan sette seg inn i sakene.

Vi antar at plikter som måtte påligge kommunene på dette området vil følge av bestemmelsene i lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Denne loven administreres av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

 

Det er ikke noe krav om at hovedløsningen (slik alle kommunestyrerepresentanter får papirene) skal være universelt utformet. Det kan derfor etableres særskilte løsninger for å imøtekomme enkelte representanters behov.

Om nektelse av å tilrettelegge sakspapirer for en synshemmet kommunestyrerepresentant er diskriminerende må avgjøres ut fra en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Det er likestillings- og diskrimineringsombudet (ldo) som forvalter dtl. Dersom man mener at et forhold er i strid med loven kan man bringe saken inn for ldo, som vil uttale seg om det konkrete forholdet er i strid med loven.