§ 36 nr 2: Lovtolkning av kommuneloven § 36 nr. 2

Sak 02/6832

Vi viser til e-post av 12. desember 2002.

Kommuneloven § 36 nr. 2 fastsetter hvilke krav som gjelder for listeforslag når kommunestyrer/ fylkesting skal foreta valg av kollegiale ved forholdstallsvalg. Skal det velges 4 eller flere representanter, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % blant de foreslåtte kandidatene på den enkelte liste. Skal det velges 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert. 

Kravene til kjønnsmessig representasjon gjelder absolutt, med 2 unntak:
1. Organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre/ fylkesting (formannskap/fylkesutvalg)
2. Organer som er arbeidsutvalg for folkevalgte organer. 

Men også ved valg av organer som nevnt i foregående avsnitt skal reglene om kjønnsmessig representasjon på listeforslagene følges så langt det er mulig, jf. § 36 nr. 2 i.f.

Kommuneloven § 37 nr. 3 regulerer hvordan en skal forholde seg dersom den kjønnsmessige balansen innen den enkelte gruppe ikke oppfyller lovens krav, etter at representantplassene er fordelt på valglistene. Valgoppgjøret må i slike tilfelle justeres, ved at kandidater fra det underrepresentere kjønn rykker opp som faste medlemmer, inntil den lovbestemte balanse er oppfylt.

Reglene om valgoppgjør må derfor vike dersom de fører til at kravene til kjønnsmessig representasjon ikke blir oppfylt.

Hvorvidt kommunelovens bestemmelser om kjønnsmessig representasjon gjelder for bystyrekomiteene i Oslo, vil avhenge av den myndighet de er tillagt. Har de beslutningsmyndighet i enkeltsaker, vil de omfattes av de krav som er hovedregelen i § 36 nr. 2 og § 37 nr. 3. Vi viser til det som er uttalt i Ot.prp. nr. 20 (1998 – 99), side 26.