§ 36 og § 37: Krav til kjønnsbalanse ved valg av formannskap

Vi viser til e-post av 21. september 2011, der det stilles spørsmål om kjønnsfordeling ved valg til formannskap. 

Vi legger – ut fra det som opplyses i e-posten – til grunn at formannskapet skal velges ved forholdsvalg. Følgende prinsipper gjelder:

1.Valget skjer på grunnlag av innleverte lister
2.Dersom listeforslaget utgår fra gruppe/grupper med både menn og kvinner i kommunestyret, skal begge kjønn være representert på listeforslaget. Det stilles ikke krav om at menn og kvinner skal plasseres i en bestemt rangering på listeforslaget. En eventuell justering for å oppfylle lovens krav om kjønnsmessig balanse skal skje i forbindelse med valgoppgjøret, jf. punkt 6 nedenfor.
3.Den kjønnsmessige fordelingen i formannskapet er basert på hvor mange medlemmer den enkelte liste får valgt inn. Man ser ikke på den totale fordelingen av menn og kvinner i formannskapet.
4.Dersom en liste får tre representanter i formannskapet, skal begge kjønn være representert. Dette innebærer at det må velges inn to menn og en kvinne, eller en mann og to kvinner.
5.Dersom en liste får to representanter i formannskapet, skal begge kjønn være representert med en hver.

6.Loven § 37 nr. 2 og 3 regulerer hvordan representantene skal kåres. Dersom oppgjørsreglene fører til at et kjønn ikke oppnår den lovbestemte
representasjonen, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønnet rykke opp, slik at lovens krav blir oppfylt.

Kommunelovens regler om valg av formannskap (og andre folkevalgte organer) ved forholdsvalg finnes i loven §§ 36 – 37. Vi legger ved en kopi av bestemmelsene til orientering.