§ 4 - Landbruksunntaket - tomtefesteforskriften § 4 første ledd annet punktum

Saksnummer: 2007/00476 EP TFJ/IKR Dato: 02.04.2007

Landbruksunntaket – tomtefesteforskriften § 4 første ledd annet punktum bokstav c

Vi viser til brev 15. februar 2007 fra Huseiernes landsforbund og Tomtefesterforbundet i Norge, der det reises spørsmål om tolkingen av uttrykket ”det gjennomsnittlege årlege driftsresultatet” i forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m. (tomtefesteforskriften) § 4 første ledd annet punktum bokstav c (landbruksunntaket). Spørsmålet er om inntekt ved salg av festetomter skal inngå i ”driftsresultatet” etter landbruksunntaket.

Forskriften angir ikke nærmere hva som menes med ”driftsresultatet”. ”Driftsresultatet” er imidlertid et innarbeidet begrep i regnskapslovgivningen. Vi legger til grunn at begrepet har samme innhold i tomtefesteforskriften som i regnskapslovgivningen. Skulle begrepet ha hatt en særlig tomtefesterettslig betydning, måtte det ha kommet klart til uttrykk i forskriften.

Etter tomtefesteforskriften § 4 første ledd bokstav c skal inntektene fra festetomtene sammenholdes med ”det gjennomsnittlege årlege driftsresultatet ved drift av eigedomen som jord-, skog- eller hagebruk dei tre rekneskapsåra som fell før dagen etter at festaren seinast kan setje fram innløysingskravet”. I § 4 femte ledd er det presisert hvordan uttrykket ”jord-, skog- eller hagebruk” skal forstås i forskriften. Ordlyden taler for at festeinntekter og gevinster ved salg av festetomter ikke skal inngå i driftsresultatet ved drift av eiendommen som jord-, skog- eller hagebruk etter § 4 første ledd bokstav c. En slik forståelse har også støtte i bestemmelsens forarbeider. Vi viser særlig til kapittel 6 i foredraget til kongelig resolusjon 24. juni 2005 om forskrift om endring av forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m., der det bl.a. heter:

”Ein skal ikkje vurdere festeinntekta som ein del ’av’ totalinntekta, men ’i høve til’ andre inntekter. Frå ein regel der ein reknar festeinntekta saman med bruttoinntekta frå jord-, skog- eller hagebruk, og så ser om festeinntekta utgjer minst 10 %, går ein over til ein regel der ein ser om festeinntektene utgjer meir enn 10 % av driftsresultatet av eigedomen som jord-, skog- eller hagebruk, utan at festeinntektene blir rekna med her. At festeinntektene ikkje fell under ”jord-, skog- eller hagebruk”, følgjer også av forslaget § 4 tredje ledd.” (vår understrekning)

Når festeinntekter ikke skal inngå som en del av driftsresultatet etter tomtefesteforskriften § 4 første ledd bokstav c, jfr. femte ledd, finner vi det klart at heller ikke gevinster ved salg av festetomter skal gjøre det. Vi gjør oppmerksom på at tomtefesteforskriften § 4 ble endret ved forskrift 30. juni 2006 nr. 728, men uten at endringene har betydning for det spørsmålet som her er reist.