§ 45 nr. 2: Kven kan endre den budsjettramma som er vedtatt for revisjonen?

Sak 98/7124 

Mynde til å endre det budsjettet som er vedtatt ligg som utgangspunkt til kommunestyret. Kommunestyret kan ikkje delegere mynde til å vedta eller å gjera vesentlege endringar i kommunen sitt budsjett til andre folkevalde organ eller administrasjonen, jf kommunelova § 45 nr 2. Rekkevidda av delegasjonsforbodet er i praksis avhengig av detaljgraden i budsjettet. Nærmare reglar om delegasjon av budsjettmynde framgår av budsjett- og regnskapsforskrifta § 11. Som utgangspunkt vil kommunestyret kunne delegere kompetanse til å gjere endringar i budsjettet som ikkje er vesentlege.

Spørsmålet blir da om dette stiller seg på ein annan måte når det gjeld den budsjettramma som er vedtatt for revisjonen. Det overordna omsyn for kontrollutval og revisjon er at desse organa skal vere så frie/uavhengige som mogleg i forhold til dei organa som dei skal kontrollere. Departementet gav uttrykk for at når det gjeld vedtakinga av budsjett kan det seiast at det er uheldig at organ som kontrollutvalet skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller administrasjonsutvalet, sjølv vil kunne få reell innverknad på budsjettramma for tilsynsorganet. Ved vedtakinga er det kommunestyret som vil ha endeleg avgjerdsmynde. Dette i motsetnad til kva som gjeld ikkje-vesentlege endringar i eit allereie vedtatt budsjett. Denne kompetansen kan kommunestyret delegere til andre organ; administrasjon eller folkevald. Om kommunestyret skal kunne delegere denne kompetansen til andre enn kontrollutvalet eller revisjonen sjølv, vil dette bryte med dei prinsippa som ligg til grunn for føresegnene for kontrollutvalet og revisjonen.

Departementet gjekk difor ut frå at kommunestyret ikkje kan delegere kompetanse til å gjere mindre vesentlege endringar i revisjonen sittbudsjettet. Kontrollutvalet kan sjølvsagt som overordna revisjonen få tildelt slik endringskompetanse.