§ 45 og § 46: Forvaltning av kommunalt næringsfond

Sak 05/825

En kommune ba departementet vurdere om det er anledning til å overlate til styret i et kommunalt eid aksjeselskap å forvalte det kommunale næringsfondet.

Departementet la til grunn at det er kommunens midler styret var satt til å forvalte. Det følger av kommuneloven §§ 45 og 46 at det er kommunestyret selv som skal vedta årsbudsjettet og har råderetten over kommunens midler. Denne kompetansen kan kommunestyret i utgangspunktet ikke delegere. Bakgrunnen for dette er at kommunestyret som øverste folkevalgte organ selv skal være ansvarlig for disponeringen kommunens midler. Det følger imidlertid av Forskrift om årsbudsjett § 4 at ”innenfor de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet, kan kommunestyret eller fylkestinget tildele underordnede kollegiale organer myndighet til å foreta en videre fordeling av de bevilgninger som er oppført i budsjettet”. Administrasjonssjefen har i utgangspunktet administrasjonsfullmakt jf. forskriften § 9.

Departementet påpekte at det er en grunnleggende forskjell mellom på den ene siden å legge forvaltningen av det kommunale næringsfondet til et interkommunalt aksjeselskap, og på den andre sida å legge den til en administrasjonssjef eller et folkevalgt kollegialt organ. Kommunestyret kan instruere underordnede folkevalgte organer og administrasjonen i kraft av å være kommunens øverste organ. Kommunestyret har ikke en slik myndighet over interkommunale aksjeselskap, da det følgjer av aksjeloven § 5-1 at aksjeeierne må utøve sin myndighet gjennom generalforsamlingen.

Departementet kom etter dette til at kommunen ikke kunne overlate forvaltningen av det kommunale næringsfondet til styret i et aksjeselskap.