§ 48 nr. 2: Frie fond og tilskudd til andre

Sak 04/1225

En fylkeskommune vedtok å benytte tidligere oppsparte midler til å yte et avdrags- og rentefritt lån til et offentlig eid aksjeselskap hvor fylkeskommunen hadde flertall i styret. Avkastningen som lånetaker oppnådde på plasseringen av lånebeløpet skulle tillegges hovedstolen. Midlene skulle i framtiden benyttes til byggingen av en bro. Enkelte fylkestingsrepresentanter krevde lovlighetskontroll av vedtaket da de mente avtalen bare var en omgåelse av kommunelovens regler for økonomiforvaltning og fondsplassering og at vedtaket derfor var ulovlig.

Departementet uttalte at kommuneloven ikke legger bindinger på bruken av fylkeskommunens frie inntekter. Fylkeskommunen kan derfor selv disponere sine midler slik den finner det formålstjenlig så lenge det ikke strider mot lov eller forskrift. Departementets oppfatning var at avtalen om overføring av oppsparte midler til aksjeselskapet ikke kunne sies å være i strid med gjeldende regelverk. Selv om pengene før og etter vedtaket reelt sett er plassert som fondsmidler, vil det etter vedtaket være aksjeselskapet, som det selvstendige rettssubjektet det er, som forvalter og disponerer midlene. Klagen ble derfor ikke tatt til følge.