§ 79 - Påtalekompetanse for helseforetak

Saksnummer: 2004/07642 ES AIK

 

Dato: 28.02.2005

 

Påtalekompetanse for helseforetak

Vi viser til brev 10. juni 2004 og beklager at vi som følge av stort arbeidspress ikke har besvart henvendelsen tidligere. Som nevnt i vårt brev 28. juni 2004, har saken vært forelagt Helse- og omsorgsdepartementet til uttalelse, se vedlegg.

Akershus Universitetssykehus viser til Lovavdelingens tolkningsuttalelse 28. oktober 2003 (snr. 200307007 dnr. 2), og reiser spørsmålet om personkretsen i straffeloven § 79 første ledd om styrets delegasjon av påtalekompetanse også må anses uttømmende i forhold til helseforetak.

Helseforetak etter lov 15. juni 2001 nr. 93 er egne rettssubjekter, jf. særlig loven § 6, til forskjell fra kommunale og fylkeskommunale foretak etter kommuneloven 25. september 1992 nr. 107 kap. 11. Helseforetak går derfor direkte inn under regelen i straffeloven § 79 første ledd om adgangen for selskaper til å delegere retten til å fremsette påtalebegjæring. Det følger av dette at helseforetakets styre kan delegere adgangen til å begjære påtale bare til et styremedlem eller til direktøren (eventuelt den som måtte være meddelt prokura). Disse kan ikke delegere adgangen videre, men den som fungerer som direktør i direktørens fravær, vil ha adgang til å begjære påtale så langt styret har delegert dette til direktøren, jf. Matningsdal og Bratholm (red.): Straffeloven med kommentarer. Første del (2. utg., Oslo 2003) s. 638-39. Dersom helseforetaket driver virksomhet utenfor hovedsetet, kan styret delegere fullmakt til å begjære påtale om forhold som angår denne delen av virksomheten også til lederen for den delen, jf. straffeloven § 79 tredje ledd.

Ut over dette har et helseforetak ikke adgang til å delegere adgangen til å begjære påtale. I forslaget til alminnelige bestemmelser i ny straffelov er reglene om påtalebegjæring foreslått opphevet i sin helhet, jf. Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 4.1.5 (s. 59-64). Proposisjonen er for tiden til behandling i Stortinget. Det er uvisst når en ny lov – som også skal omfatte de enkelte straffebud – vil tre i kraft, men det vil ta flere år.