§  8 Formannskap og fylkesutvalg

Omorganisering av formannskapet

Sak nr 93/5648.

I forbindelse med administrativ og politisk omorganisering i en kommune, ble det stilt spørsmål om det kunne foretas nyvalg til formannskapet i valgperioden, slik at dette ble utvidet fra 5 til 7 representanter.

Departementet uttalte at valg av formannskapet gjelder for 4 år, jf kommuneloven § 8, og at det ikke kan omorganiseres i perioden. Dette er i motsetning til hva som gjelder for faste utvalg og komiteer.

Utvidelse av formannskapets medlemstall i valgperioden

Sak 99/5483  

Departementet fikk spørsmål fra en kommune om kommunestyret i valgperioden kunne vedta å utvide formannskapets medlemstall (fra fem til seks). I departementets vurdering ble det tatt utgangspunkt i kommuneloven § 8 nr. 2 som sier at formannskap velges "for fire år". Ordlyden tyder dermed på at formannskapet velges for hele valgperioden, og dermed ikke kan utvides i perioden. Det er imidlertid brukt en annen formulering når det gjelder ordfører. I § 9 nr.1 sier loven eksplisitt at valget foretas for "hele valgperioden". Denne regelen angir derfor helt tydelig at ordføreren ikke kan skiftes ut i valgperioden (med mindre det foreligger forhold som omtalt i loven § 15 nr. 3)

Det er likevel ikke angitt i kommunelovens forarbeider hvorvidt denne ulike formuleringen er tilsiktet. Lovbestemmelsen om formannskap som (fortsatt) lovpålagt organ ble tatt inn ved Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 42 (91-92) om ny kommunelov. Ettersom lovgiver ikke tydeligere har angitt at det skulle være en eventuell ulikhet, var departementet av den oppfatning at de to bestemmelsene måtte forstås på samme måte. Departementet konkluderte således med at formannskapets medlemstall ikke kan endres i valgperioden. En eventuell endring må dermed gjøres ved konstituering og valg av formannskap etter et kommunestyrevalg.

 

Kan varamedlemmer til kommunestyret velges som varamedlemmer til formannskapet?

Sak 13/1160

Kommunelova § 8 nr. 2 fastset at medlemmer og varamedlemmer til formannskapet skal veljast av og blant medlemmene av kommunestyret.  Det følgjer av denne føresegna at det berre er dei faste medlemmene av kommunestyret som er valbare til formannskapet.