Forskrift om identifisering av systemviktige finansinstitusjoner

Fastsatt av Finansdepartementet 12. mai 2014 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhets­loven) § 2-9 e tredje og sjette ledd.

§ 1.      Innhold og formål

Forskriften fastsetter fremgangsmåte og kriterier for å fastsette hvilke finansinstitusjoner som skal pålegges et høyere krav til ren kjernekapital, fordi de er systemviktige og har særlig stor betydning for det finansielle systemet og norsk økonomi. Slike systemviktige institusjoner skal ha et høyere krav til ren kjernekapital for å ha en større tapsbærende evne, og dermed redusere sannsynligheten for at institusjonene får økonomiske problemer som kan ha alvorlige negative konsekvenser for det finansielle systemet og realøkonomien.

§ 2.      Identifisering av systemviktige finansinstitusjoner

Finansdepartementet skal hvert år treffe beslutning om hvilke finansinstitusjoner som skal anses som systemviktige i Norge. Beslutningen skal normalt tidligst tre i kraft 12 måneder etter at beslutningen er fattet. I særlige tilfeller kan tidligere ikrafttredelse besluttes.

Finansinstitusjoner som oppfyller minst ett av følgende kriterier, skal anses som systemviktige:

  1. finansinstitusjoner som ved utgangen av det foregående år hadde forvaltningskapital som utgjorde mer enn 10 prosent av Fastlands-Norges BNP,
  2. finansinstitusjoner som ved utgangen av foregående år hadde utlån til publikum i Norge som utgjorde mer enn 5 prosent av samlede utlån til publikum i Norge.

Kriteriene skal bygge på finansinstitusjonenes konsernregnskap og Fastlands-Norges BNP for det foregående år. For institusjoner som har eierandeler i kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett, skal deres forholdsmessige andel regnes med i grunnlaget for beregningen av institusjonens forvaltningskapital og utlån til publikum.

Finansdepartementet kan i særlige tilfelle bestemme at finansinstitusjoner som oppfyller kriteriene i annet ledd, ikke skal anses som systemviktige. Finansdepartementet kan også fastsette at andre finansinstitusjoner enn de som oppfyller minst ett av kriteriene i annet ledd, likevel skal anses som systemviktige. Ved denne vurderingen skal Finansdepartementet legge vekt på kriteriene som er angitt i § 3 og råd fra Finanstilsynet.

§ 3.      Råd fra Finanstilsynet

Finanstilsynet skal hvert år innen utgangen av første kvartal gi et begrunnet råd til Finansdepartementet om hvilke finansinstitusjoner som bør anses som systemviktige i Norge. Råd etter første punktum skal baseres på en vurdering av blant annet institusjonens størrelse, institusjonens omfang av virksomhet i Norge og i andre land, institusjonens kompleksitet, institusjonens rolle i den finansielle infrastrukturen og i hvilken grad institusjonen er sammenvevet med resten av det finansielle systemet, jf. også § 2 annet ledd.

§ 4.      Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft straks.

For 2014 anses Finanstilsynets plikt til å gi råd etter § 3 som oppfylt ved Finanstilsynets brev 4. november 2013.