Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv.

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 9. juli 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 10, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 19, § 21, § 29 og § 33 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 10 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 7c (forordning (EF) nr. 1760/2000 endret ved forordning (EF) nr. 1791/2006, forordning (EU) nr. 517/2013 og forordning (EU) nr. 653/2014), del 1.2 nr. 20 (vedtak 93/317/EØF), del 1.2 nr. 76 (forordning (EF) nr. 494/98 endret ved forordning (EU) nr. 1053/2010), del 1.2 nr. 86a (forordning (EF) nr. 509/1999), del 1.2 nr. 140 (forordning (EF) nr. 1082/2003 endret ved forordning (EF) nr. 499/2004 og forordning (EU) nr. 1034/2010), del 1.2 nr. 141 (forordning (EF) nr. 911/2004 endret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 og forordning (EU) nr. 519/2013), del 1.2 nr. 142 (forordning (EF) nr. 644/2005), del 1.2 nr. 143 (vedtak 2006/28/EF), del 4.1 nr. 1 (direktiv 64/432/EØF endret ved direktiv 97/12/EF og direktiv 2000/15/EF).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 9 aug 2011 nr. 814, 19 okt 2011 nr. 1037, 1 nov 2011 nr. 1064, 1 nov 2011 nr. 1066, 22 sep 2014 nr. 1223, 17 sep 2014 nr. 1294, 12 nov 2015 nr. 1324.<br> Endres ved forskrift 24 aug 2015 nr. 989 (i kraft 18 juli 2019).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov