Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv.

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 9. juli 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 10, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 19, § 21, § 29 og § 33 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 10 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 7c (forordning (EF) nr. 1760/2000 endret ved forordning (EF) nr. 1791/2006, forordning (EU) nr. 517/2013 og forordning (EU) nr. 653/2014), del 1.2 nr. 20 (vedtak 93/317/EØF), del 1.2 nr. 76 (forordning (EF) nr. 494/98 endret ved forordning (EU) nr. 1053/2010), del 1.2 nr. 86a (forordning (EF) nr. 509/1999), del 1.2 nr. 140 (forordning (EF) nr. 1082/2003 endret ved forordning (EF) nr. 499/2004 og forordning (EU) nr. 1034/2010), del 1.2 nr. 141 (forordning (EF) nr. 911/2004 endret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 og forordning (EU) nr. 519/2013), del 1.2 nr. 142 (forordning (EF) nr. 644/2005), del 1.2 nr. 143 (vedtak 2006/28/EF), del 4.1 nr. 1 (direktiv 64/432/EØF endret ved direktiv 97/12/EF og direktiv 2000/15/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 9 aug 2011 nr. 814, 19 okt 2011 nr. 1037, 1 nov 2011 nr. 1064, 1 nov 2011 nr. 1066, 22 sep 2014 nr. 1223, 17 sep 2014 nr. 1294, 12 nov 2015 nr. 1324.
Endres ved forskrift 24 aug 2015 nr. 989 (i kraft 18 juli 2019).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov