Forskrift om endring i forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 24. august 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 11, § 14, § 15 og § 29, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.  EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap I. del 4.1 nr. 1 (direktiv 2014/64/EU).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov