Offentlig høring - Perspektiver på en klimalov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.01.2015

Vår ref.: 13/855

I forbindelse med behandlingen av klimameldingen (Meld.St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk), ba flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité regjeringen om å ”utrede hensiktsmessigheten av” en klimalov i Norge ”basert på erfaringer med dagens lovgiving og virkemiddelbruk”.

Regjeringen har ikke tatt stilling til om det er hensiktsmessig å innføre en klimalov i Norge. Klimaspørsmålet angår alle deler av samfunnet. Det er derfor naturlig å invitere bredt til synspunkter før regjeringen fatter beslutning om hvorvidt det skal settes i gang arbeid med et lovforslag. Regjeringen har utarbeidet et høringsnotat som er lagt ut på Klima- og miljødepartementets nettsider, se www.kld.dep.no/kld-hoering-klimalov.

For å avgi høringsuttalelser kan du bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse nederst her på denne siden. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter Offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Eventuelt kan du sende til postmottak@kld.dep.no innen 30. januar 2015.

Det vil også bli arrangert et høringsmøte om saken. Departementet vil komme tilbake til tid og sted for dette høringsmøtet på våre nettsider i løpet av høsten.

 

Med hilsen

 

Ingvild Andreassen Sæverud (e.f.)
ekspedisjonssjef

Vidar Vik
avdelingsdirektør

 

Grunnet tekniske problemer var det ikke mulig å sende inn høringssvar elektronisk via denne nettsiden den 30. januar mellom kl. 10.00 og 14.30. Feilen er nå rettet,  og det er mulig å sende inn høringssvar elektronisk frem til midnatt (30. januar). 

Departementer og direktorater

Direktoratet for forvaltning og informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enova SF
Finansdepartementet
Fiskeridirektoratet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landbruksdirektoratet
Luftfartstilsynet
Miljødirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk polarinstitutt
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
Politidirektoratet
Riksantikvaren
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Sjøfartsdirektoratet
Statens vegvesen
Statistisk Sentralbyrå
Toll og avgiftsdirektoratet

Forskninginstitusjoner

CICERO Senter for klimaforskning
Fridtjof Nansen Institute
Handelshøyskolen BI
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning
SINTEF
Transportøkonomisk institutt
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

Interesseorganisasjoner

Abelia
Akademikerne
Avfall Norge
Energi Norge
Forum for utvikling og miljø
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Industri Energi
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Norges Miljøvernforbund
Norsk Industri
Norsk olje og gass
Næringslivets Hovedorganisasjon
Unio
Verdens Naturfond WWF Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zero Emission Resource Organization