Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2015

Vår ref.: 14/3410

Høringsbrev

Akademikerne

Apotekforeningen Apotekgruppen Bioteknologirådet

Datatilsynet DELTA

Den norske jordmorforening

Den norske Legeforening

Departementene

De nasjonale forskningsetiske komiteene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Diabetesforbundet

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Fagforbundet

Farmasiforbundet

Fellesorganisasjonen FO Forbrukerombudet Forbundet mot rusgift

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Hørselhemmedes landsforbund

Innovasjon Norge Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

Kreftregisteret

Landets regionale helseforetak

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)

Landets pasientombud

Landets private sykehus

Landets universiteter

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Landsforeningen for hjerte og lungesyke

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Legemiddelgrossistforeningen Legemiddelindustrien (LMI) Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) Legemiddelparallellimportørforeningen LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Mental helse

MS-forbundet

Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI) Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges handikapforbund

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Fysioterapiforbund

Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psykologforening

Norsk Presseforbund

Norsk Medisinaldepot AS Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Norsk industri

PARAT

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Program for helseøkonomi i Bergen

PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

PRO-Sentret

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Riksrevisjonen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Senter for medisinsk etikk

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

SINTEF Helse

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Sjukehusapoteka Vest HF Statens helsetilsyn Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens strålevern

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsen Organdonasjon Sykehusapotekene HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehusapoteket Nord HF

Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)

Statens legemiddelverk

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Teknologirådet

Unio

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

Virke

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)