Høring - forslag til ny skatteforvaltningslov

Resultat: Prop. 38 L (2015-2016)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.03.2015

Vår ref.: 12/767 SL MMT/KR

Høring - forslag til ny skatteforvaltningslov

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven). Forslaget innebærer samordning av forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet i en felles lov.

Du finner lenke til høringsnotatet lengre ned på siden. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 2. mars 2015.

Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Knut Erik Omholt  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                         Helle Harbou-Hals
                                                                         avdelingsdirektør

Vedlegg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Høringsinstansene

 

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Aksjonærforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Handelshøyskolen BI
Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Handelshøyskole
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokatembetet
Sivilombudsmannen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum v/ Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Toll- og avgiftsdirektoratet
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet