Historisk arkiv

Forenkler reglene for skatteforvaltning og styrker rettssikkerheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I dag fremmer Regjeringen forslag om ny skatteforvaltningslov. - Vi samler og forenkler regelverket. På den måten styrker vi skattyternes rettssikkerhet og legger til rette for en bedre forvaltning, sier finansminister Siv Jensen. Skatteforvaltningsloven skal gjelde fra 1. januar 2017.

Forvaltningsreglene har frem til nå vært spredt over flere lover. Det har derfor vært vanskelig å få oversikt og regelverket har vært komplisert. I tillegg til å samle regelverket, foreslår Regjeringen også noen innholdsmessige endringer. De nye reglene vil samsvare med hvordan en moderne ligning gjennomføres.

- Tilleggsskatt skal ikke ilegges hvis skattyter kan unnskyldes for å ikke ha gitt riktige og fullstendige opplysninger. Dette prinsippet forsterker vi i lovforslaget ved å heve terskelen for å ilegge tilleggsskatt. Det blir flere unnskyldningsgrunner og skattemyndighetene skal bruke dem oftere. Vi foreslår også at det ikke skal være en tidsfrist for å få endret skatten når skattyter har vært i en vanskelig livssituasjon, sier finansminister Siv Jensen.

- Vi foreslår at skattemyndighetene ikke kan kreve inn tilleggsskatt før klagefristen er utløpt eller et eventuelt søksmål er avsluttet. Dette er så viktig for meg at jeg som et strakstiltak i dag har instruert skatteetaten om å utsette innkrevingen av tilleggsskatt i slike tilfeller allerede fra og med i dag, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen foreslår at satsen for tilleggsskatt for formues- og inntektsskatt senkes fra 30 prosent til 20 prosent. Det skal også bli mulig å klage på bindende forhåndsuttalelser og skattyter skal ha begrunnelse av alle vedtak.

Videre foreslår Regjeringen at det skal være en felles frist på fem år for endring av fastsetting av skatten. Unntak fra femårsfristen skal bare gjelde i spesielle tilfeller.  – En felles frist på fem år skal være den klare hovedregel slik at man får kontrollert de mest komplekse sakene forsvarlig. Dette gjelder særlig i saker med store, internasjonale transaksjoner, store mengder dokumenter eller saker som reiser vanskelige skatterettslige spørsmål. En toårsfrist for endring i slike tilfeller medfører at mange skattepliktige i denne gruppen ikke betaler riktig skatt, sier finansminister Siv Jensen.

Det ryddes også i reglene for administrative reaksjoner når skattyter ikke har oppfylt sin opplysningsplikt, slik at disse blir ensartede. På bakgrunn av høringsinnspillene er lovforslaget endret sammenlignet med høringsforslaget slik at det ikke kan ilegges overtredelsesgebyr hvis det allerede er ilagt tvangsmulkt. Tvangsmulkt foreslås også å komme til fradrag i eventuell tilleggsskatt.

- Regjeringen legger stor vekt på å sikre en rettferdig og effektiv skatteforvaltning. Vi har allerede styrket skattyters rettssikkerhet ved å opprette en ny, uavhenging og landsdekkende klagenemnd. Vi effektiviserer også skatteforvaltningen ved å samle forvaltningen av skatter og avgifter i skatteetaten. Den nye skatteforvaltningsloven både følger opp og legger til rette for å fortsette dette viktige arbeidet, sier finansminister Siv Jensen.

___________

Les mer i Prop. 38 L (2015-2016)