Historisk arkiv

Ber Skattedirektoratet om å utsette innkreving av tilleggsskatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

- For å styrke skattyternes rettsikkerhet har jeg i dag bedt Skattedirektoratet om å utsette innkrevingen av tilleggsskatt og overtredelsesgebyr når skattyter har klaget eller brakt saken inn for domstolen, sier finansminister Siv Jensen.

Etter gjeldende rett skal skatte- og avgiftskrav, også ilagt tilleggsskatt og overtredelsesgebyr, betales ved forfall selv om skyldneren klager på vedtaket eller bringer vedtaket som ligger til grunn for kravet inn for domstolene. I dag legger Finansdepartementet frem forslag til ny skatteforvaltningslov (Prop. 38 L (2015-2016) Lov om skatteforvaltning) I lovforslaget foreslår Regjeringen at skattemyndighetene skal utsette innkrevingen av tilleggsskatt og overtredelsesgebyr til klagefristen er utløpt eller et eventuelt søksmål er avsluttet. Bakgrunnen for forslaget er at vedtak om slike administrative sanksjoner kan være av inngripende karakter og at skattyters rettsikkerhet derfor bør styrkes i denne type saker.

- Skatteforvaltningsloven kan tidligst tre i kraft 1. januar 2017. Derfor ber jeg Skattedirektoratet endre praksis fra i dag, sier finansminister Siv Jensen. Finansdepartementet har også, med virkning fra i dag, fastsatt nye regler om renteberegning for krav om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr. I følge de nye reglene skal det i perioden fra forfall og frem til endelig klagesak eller rettssak er avgjort, kun påløpe avsavnsrenter (p.t. 2,25 %) og ikke forsinkelsesrenter (p.t. 9 %) som har vært gjeldende frem til i dag. Utsatt innkreving og renteendringen skal gjelde i saker hvor vedtak om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr er fattet 11. desember 2015 eller senere.

Les mer: