Utsatt iverksetting av innkreving av tilleggsskatt mv.

Etter gjeldende rett skal skatte- og avgiftskrav, også ilagt tilleggsskatt, tilleggsavgift, tilleggstoll og overtredelsesgebyr, betales ved forfall selv om skyldneren påklager eller bringer vedtaket som ligger til grunn for kravet inn for domstolene.

I Prop. 38 L (2015-2016) Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) har departementet foreslått en generell bestemmelse om utsatt iverksetting av vedtak om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr inntil en klage er avgjort eller endelig rettsavgjørelse foreligger. Som en konsekvens av forslaget om utsatt iverksetting, foreslås det også endringer i skattebetalingslovens regler om ubetinget betalingsplikt og forfallsfrister for krav som er ilagt som administrative sanksjoner. Videre foreslås det beregnet en avsavnsrente istedenfor forsinkelsesrente i saker hvor den som har fått utsatt iverksetting, ikke har fått medhold i klage- eller domstolsbehandlingen. Det er foreslått at avsavnsrenter skal løpe fra tre uker etter at klagefristen for vedtaket er utløpt og fram til vedtaket er endelig avgjort ved klage- eller domstolsbehandling, og det er forutsatt at slike regler blir gitt i forskrift med hjemmel i skattebetalingsloven § 11-7.

De nye reglene, som tidligst kan tre i kraft 1. januar 2017, er begrunnet med at tilleggsskatt og overtredelsesgebyr kan være av særlig inngripende karakter, og at reglene vil styrke skattepliktiges rettsstilling.  

I påvente av nye regler bes Skattedirektoratet endre dagens praksis slik at innkrevingen av tilleggsskatt mv. stilles i bero inntil eventuell klage- eller domstolsbehandling er endelig avgjort. Nevnte praksisendring skal ikke gjelde for tilleggsavgift for forsinket betaling av årsavgift og vektårsavgift. Disse tilleggsavgiftene er hovedsakelig en reaksjon mot forsinket betaling og er ikke en sanksjon mot brudd på opplysningsplikten.   

Samtidig vil departementet opplyse om at det med hjemmel i skattebetalingsloven § 11-7 annet ledd er fastsatt en bestemmelse i skattebetalingsforskriften ny § 11-7-5 om at det ikke skal beregnes forsinkelsesrente selv om krav om tilleggsavgift, tilleggsskatt, tilleggstoll eller overtredelsesgebyr har forfalt. I stedet skal det løpe rente tilsvarende satsen i skattebetalingsloven § 11-6 annet ledd første punktum, som for tiden utgjør 2,25 prosent. Unntaket fra plikten til å betale forsinkelsesrente gjelder fra forfall og frem til klagen er avgjort eller endelig rettsavgjørelse foreligger. Vedlagt følger forskriften om endring i forskrift 21. desember 2007 nr. 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften). Den nye regelen trer i kraft i dag og gjelder for alle vedtak om sanksjoner som treffes fra og med denne dato.

Det bes om at Skattedirektoratet på egnet måte informerer de aktuelle skattyterne om forskriftendringen og praksisendringen.

 

Med hilsen

Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

Hilde Slupphaug
seniorskattejurist