Prop. 38 L (2015–2016)

Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om skatteforvaltning. Forslaget innebærer at forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet samles i en uttømmende skatteforvaltningslov. Forvaltningsreglene omfatter blant annet regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, klage og endring, opplysningsplikt, kontrollregler, administrative reaksjoner og søksmål. Slike regler er i dag gitt i mange ulike skatte- og avgiftslover, i ligningsloven og i forvaltningsloven. Hovedformålet med lovforslaget er å øke tilgjengeligheten for brukerne gjennom et helhetlig, systematisk og oversiktlig regelverk. Forslaget innebærer at reglene harmoniseres og samordnes. Det foreslås også enkelte materielle endringer i skatteforvaltningsregelverket. De viktigste endringsforslagene er ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt mv., klageadgang på bindende forhåndsuttalelser, nye frister for endring av fastsetting og delvis nye regler om administrative reaksjoner (tilleggsskatt mv.).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget