Oversendelse av klage på avslag om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - Fredly - Ullensaker kommune

Saken gjelder forretningsgården Fredly på Kløfta. Eiendommen er regulert til bevaring. Huset er i jugendstil i tre etasjer. Klager søkte om tilskudd til en omfattende istandsetting. Departementet har ingen merknader til fondets begrunnelse for avslaget. Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementet viser til deres brev datert 23. juli 2013 med klage på Norsk Kulturminnefond sitt vedtak av 16. april 2013, der det ikke gis tilskudd til tiltak på Fredly, Ullensaker kommune.

Klima- og miljødepartementet har gjennomgått alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunn til å omgjøre kulturminnefondets vedtak av 16. april 2013.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Klager søkte 30. november 2012 om tilskudd fra Norsk kulturminnefond, søknaden ble avslått i vedtak av 16. april 2013. Klager påklaget vedtaket 23. juli 2013. Klager har oversittet klagefristen, men fondet har allikevel valgt å ta saken opp til realitetsbehandling.

Forretningsgården Fredly ligger sentralt på tettstedet Kløfta. Eiendommen er regulert til bevaring. Huset er i jugendstil i tre etasjer og er preget av manglende vedlikehold. Klager kjøpte huset våren 2012 og ønsker å sette det i stand. Ullensaker kommune anser det som viktig og at det vil bidra til å bevare de kulturhistoriske verdiene på tettstedet. Det ble søkt om tilskudd til omfattende tiltak; utbedring av tak, skifte av takstein, utskifting av panel og utbedring av råteskader i veggene. Søknaden omfattet også restaurering av opprinnelige vinduer, drenering av grunnen, reparasjon av bunnsvill og vannbord og reparasjon av pipene over tak, blikkenslagerarbeider og isolasjon.

For fondet ble det nødvendig å innhente en del opplysninger hos søkeren. Det ble bl.a. tatt opp at riving av utvendig panel og utlekting for isolasjon og ny panel ville bidra til å svekke bygningens kulturminneverdi. Søkeren ble bedt om å vurdere alternative løsninger. Videre

ble det bedt om en tilstandsvurdering av panelet og en beskrivelse av vindusplassering/omramming. Det ble også bedt om en beskrivelse av eventuelle endringer av fasaden idet søker ønsket å endre et takoppløft. En del av den etterspurte dokumentasjonen ble oversendt innen fastsatt frist. Ved behandlingen i styret ble det vist til at fondet har begrensede økonomiske midle og fondet derfor må foreta en streng prioritering. På det grunnlag ble søknaden avslått.

Fondet mottok ny søknad ved fristens utløp 01.11.13.

Klagers anførsler, jfr. epost av 23. juli 2013

Klager anfører at han ikke vil gjennomføre planene om å oppføre et nytt takoppløft. Når det gjelder utskiftning av utvendig kledning fremholder han at takstmann mener dette er mest hensiktsmessig og ønsker derfor å gjennomføre dette tiltaket. Klager har innhentet et nytt tilbud som har bidratt til en reduksjon av kostnadene.

Klager ber fondet om å revurdere avgjørelsen på dette grunnlaget.

Norsk kulturminnefonds anførsler, jf. brev av 19. desember 2013

Norsk kulturminnefond viser til at det må prioritere strengt mellom ulike prosjekter på grunn av begrenset med midler og mange søkere.

Mangelfulle opplysninger ved søknadsbehandlingen gjorde at Norsk kulturminnefond ba om en ytterligere begrunnelse for utskiftingen av panel og oppføringen av takoppløft. Klager har oversendt en ny begrunnelse hvor takoppløftet er tatt ut av prosjektet, men panelet fortsatt planlegges revet. Det ble også innhentet et nytt tilbud på arbeidet som har bidratt til å redusere kostnadene.

Saken er bedre opplyst, men behovet for utskifting av utvendig panel og virkningen på kulturminneverdiene er ikke tilstrekkelig utredet. Etter en samlet konkret vurdering mener fondet at det ikke foreligger grunnlag for å omgjøre vedtaket.

Klager har ikke kommentert fondets oversendelse til departementet.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra Norsk kulturminnefond bare påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Fondets skjønnsutøvelse kan derfor ikke overprøves av departementet. Denne begrensningen i klageretten er foretatt med hjemmel i forvaltningsloven § 28 femte ledd.

Departementet har forståelse for klagers ønske om å utbedre og sette i stand Fredly. Fondet har imidlertid vært klare på at de har behov for en dokumentasjon på hvorfor det er nødvendig å bytte ut alt panelet og hvilke konsekvenser dette får for kulturminneverdiene.

Klager har ikke kommet med en nærmere begrunnelse. Fondet har foretatt en skjønnsmessig/faglig vurdering av tiltakenes omfang og karakter og på det grunnlaget konkludert med at tiltakene ikke er godt nok begrunnet eller dokumentert i forhold til bygningens kulturminneverdi. Departementet har ingen merknader til fondets begrunnelse for avslaget.

Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre kulturminnefondets vedtak av 16.4.2013.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Eirik T. Bøe
seniorrådgiver

Kopi til:

Norsk kulturminnefond

Pb 253 Røros

7361

RØROS