Prop. 1 LS (2014 – 2015)

Skatter, avgifter og toll 2015

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

I

I lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane gjøres følgende endringer:

§ 8 C-1 tredje ledd skal lyde:

(3) Er verdet (taksten) for bustader sett ned ved likninga etter skatteloven § 4-10 første ledd andre, tredje eller fjerde punktum, utgjer skattegrunnlaget det justerte verdet multiplisert med 2,23 for primærbustad, 1,11 for den først erverva sekundærbustaden og 0,8 for annan sekundærbustad.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med skatteåret 2017.

Til forsiden