Prop. 1 LS (2014 – 2015)

Skatter, avgifter og toll 2015

Til innholdsfortegnelse

2 Skattestatistikk for 2012

Vedlegg 2 redegjør for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2012. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og utlignede skatter samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.

Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 714 mrd. kroner i 2012. Av dette ble 407 mrd. kroner utlignet på personer, mens 307 mrd. kroner ble utlignet på selskap. Utlignet skatt i 2011 utgjorde 684 mrd. kroner.

Skattestatistikk for personer

Alminnelig inntekt etter særfradrag utgjorde i alt 1 182 mrd. kroner for personer i 2012. Dette var en økning på 6 pst. fra året før. Sammenlignet med 2011 økte utlignede skatter for personer med om lag 24 mrd. kroner.

Tabell 2.1 viser oversikt over skatteoppgjøret for alle personer med et ligningsforhold og for alle bosatte personer 17 år og eldre.

Tabell 2.2 viser oversikt over skatteligningen for bosatte personer 17 år og eldre, fordelt etter fylke.

Tabell 2.3 viser gjennomsnittstall for personer fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt etter særfradrag for alle bosatte var 227 700 kroner i 2012. Sammenlignet med året før var dette en økning på 5 pst. Oslo hadde høyest inntekt per innbygger med 267 700 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 192 500 kroner.

Tabell 2.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelsen på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Av bosatte personer 17 år og eldre hadde 20 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 24 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 21 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 35 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering etter størrelsen på skattepliktig nettoformue viser at 83 pst. av personene hadde en nettoformue under 750 000 kroner, mens 17 pst. hadde en formue på 750 000 kroner eller mer.

Tabellene 2.5–2.8 viser gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og eldre fra skattestatistikken for 2012. Mens tabellene 2.2 og 2.3 hovedsakelig redegjør for skatter og skattefradrag i 2012, viser tabellene 2.5–2.8 tall for gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for personer 17 år og eldre.

Tabell 2.5 gjengir en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med vel 2,1 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjør 1,2 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør 120 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for lønnstakere var 526 400 kroner i 2012. Trygdede og pensjonister hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 280 400 kroner, mens tilsvarende tall for selvstendig næringsdrivende var 707 500 kroner.

For trygdede og pensjonister utgjorde kapitalinntektene om lag 7 pst. av bruttoinntekten. For lønnstakere og selvstendig næringsdrivende var andelen hhv. 5 pst. og 7 pst.

Tabell 2.5 viser også at samlet inntektsfradrag som andel av bruttoinntekt er 28 pst. for trygdede og pensjonister, 26 pst. for lønnstakere og 23 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør renteutgifter den største fradragsposten, mens minstefradraget er det største fradraget for lønnstakere og for trygdede og pensjonister.

For trygdede og pensjonister utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 17 pst. av bruttoinntekt. Tilsvarende for lønnstakere er 28 pst. For selvstendig næringsdrivende utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 34 pst. av bruttoinntekt.

Tabell 2.6 viser sammensetning av inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør lønn i gjennomsnitt 86 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 6 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 0,6 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør lønn om lag 62 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 4 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer 15 pst. av bruttoinntekten i 2012.

Tabell 2.7 viser sammensetningen av inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 3 mill. kroner utgjør lønnsinntekter i gjennomsnitt 39 pst. av bruttoinntekten i 2012. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner og trygdeytelser 14 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer om lag 25 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 2.8 gjengir gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45–54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt 78 pst. av bruttoinntekten.

Skattestatistikk for selskap

Tabell 2.9 viser at skattbar inntekt ved statsskatteligningen for selskap utgjorde 342 mrd. kroner i 2012. Utlignet skatt for selskap gikk opp med 5,9 mrd. kroner fra 2011 til 2012.

Samlet utlignet skatt til staten, eksklusiv selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 74 mrd. kroner i 2012. Av dette var 69 mrd. kroner fellesskatt og 350 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 4,3 mrd. kroner i 2012, mens tonnasjeskatten utgjorde 39 mill. kroner samme år.

Utlignet skatt til staten er etter godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet) og fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Fradrag for godtgjørelse i fellesskatt utgjorde 26 mill. kroner, fradrag for naturressursskatt utgjorde 1,5 mrd. kroner, kreditfradrag utgjorde 23 mrd. kroner, mens forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 1,3 mrd. kroner. Fra og med 2004 ble det innført skattefritak for inntekter fra aksjer og andre eierandeler for selskap. Dette førte til at godtgjørelsesfradraget falt bort, med unntak for ubenyttet godtgjørelsesfradrag fra tidligere år.

Tabell 2.10 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt) på 342 mrd. kroner var 94 pst. (322 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (23,1 pst. av selskapene).

Tabell 2.11 viser at 80 pst. av den utlignede skatten (ekskl. sokkelselskap) ved statsskatteligningen på 74 mrd. kroner er utlignet på skattytergruppen aksjeselskap, 8,2 pst. på kraftselskap, 5,8 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 3,0 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 1,8 pst. på rederier skattlagt etter sktl. §§8-10 til 8-19, 0,5 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 0,4 pst. på verdipapirfond og 0,3 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond.

Tabell 2.12 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 231 mrd. kroner. Beløpet utgjør 75 pst. av selskapsskatten til staten. Statsskatten fra oljevirksomheten er etter utbetalt skatteverdi av letekostnader på 12 681 mill. kroner.

Tabell 2.1 Skatteoppgjøret for alle personer med et ligningsforhold og for bosatte personer 17 år og eldre. 2012. Mill. kroner og antall personer med beløp

Alle personer med et ligningsforhold

Bosatte personer 17 år og eldre

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Toppskattegrunnlag

4 188 648

1 509 082

3 827 955

1 466 764

Alminnelig inntekt etter særfradrag

4 122 322

1 182 218

3 856 880

1 149 953

Personinntekt lønn

3 199 026

1 154 008

2 970 972

1 122 205

Personinntekt pensjoner

1 255 058

279 606

1 209 564

273 547

Personinntekt fiske og fangst

12 535

4 617

12 048

4 525

Personinntekt annen næring1

239 911

65 168

236 067

64 487

Skatt formue kommune

688 669

8 496

657 365

8 340

Skatt inntekt kommune og fylke

3 713 268

142 318

3 543 744

139 148

Skatt formue stat

669 599

4 833

656 897

4 763

Toppskatt

1 006 143

23 507

973 254

22 682

Felleskatt

3 713 079

137 321

3 543 571

134 263

Medlemsavgift til folketrygden

3 842 848

109 932

3 682 996

107 261

Forsinkelsesavgift

23 936

61

22 964

60

Tilleggsskatt

6 278

132

5 868

126

Finnmarksfradrag

71 641

854

67 322

822

Fradrag for boligsparing2

354 583

909

352 267

904

Skattebegrensning3

245 327

3 629

239 470

3 542

Skattefradrag for alderspensjonister

761 144

13 058

730 133

12 665

Skattereduksjon, overgangsregler pensjon

80 630

299

78 729

291

Fradrag for utenlandsskatt

18 523

2 092

16 372

1 489

Utlignet skatt4

3 800 458

407 169

3 560 975

396 886

1 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord- og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring.

2 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

3 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.

4 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2012.

Tabell 2.2 Skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, fordelt på fylker. 2012. Mill. kroner

Hele landet

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Toppskattegrunnlag

1 466 764

74 863

180 625

199 729

50 757

49 352

77 485

Alminnelig inntekt etter særfradrag

1 149 953

56 101

147 165

167 142

37 722

36 976

60 776

Personinntekt lønn

1 122 205

53 932

141 816

160 980

35 373

34 712

58 485

Personinntekt pensjoner

273 547

17 180

30 179

28 321

12 617

11 565

14 891

Personinntekt fiske og fangst

4 525

57

65

31

14

29

21

Personinntekt annen næring1

64 487

3 638

8 409

9 991

2 720

3 037

4 019

Skatt formue kommune

8 340

279

1 242

2 108

168

195

444

Skatt inntekt kommune og fylke

139 148

6 595

18 266

20 774

4 400

4 324

7 328

Skatt formue stat

4 763

160

709

1 204

96

111

254

Toppskatt

22 682

787

3 784

4 179

434

423

1 095

Felleskatt

134 263

6 364

17 625

20 045

4 246

4 172

7 071

Medlemsavgift til folketrygden

107 261

5 392

13 340

14 910

3 632

3 568

5 673

Forsinkelsesavgift

60

3

7

10

2

2

3

Tilleggsskatt

126

7

18

27

6

4

10

Finnmarksfradrag

822

1

2

3

1

1

1

Fradrag for boligsparing2

904

33

76

161

23

25

38

Skattebegrensning3

3 542

294

260

329

184

158

175

Skattefradrag for alderspensjonister

12 665

809

1 133

968

674

652

725

Skattereduksjon, overgangsregler pensjon

291

27

22

26

16

14

17

Fradrag for utenlandsskatt

1 489

28

177

227

20

13

59

Utlignet skatt4

396 886

18 388

53 322

61 557

12 063

11 934

20 858

Tabell 2.2 forts.

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Toppskattegrunnlag

66 416

46 790

30 232

47 823

143 177

146 434

29 335

Alminnelig inntekt etter særfradrag

51 201

35 518

22 975

36 757

116 134

115 468

22 462

Personinntekt lønn

48 730

33 744

22 275

36 176

115 949

115 208

21 701

Personinntekt pensjoner

14 409

11 082

6 634

9 499

20 495

25 344

5 826

Personinntekt fiske og fangst

32

18

32

93

184

527

264

Personinntekt annen næring1

3 190

1 927

1 263

2 013

5 679

5 224

1 536

Skatt formue kommune

317

167

149

262

801

823

147

Skatt inntekt kommune og fylke

6 113

4 208

2 725

4 391

14 392

14 039

2 672

Skatt formue stat

181

95

85

150

457

470

84

Toppskatt

870

547

367

625

3 215

2 349

307

Felleskatt

5 898

4 059

2 629

4 237

13 887

13 546

2 579

Medlemsavgift til folketrygden

4 803

3 349

2 179

3 477

10 585

10 741

2 143

Forsinkelsesavgift

2

2

1

2

6

6

1

Tilleggsskatt

5

5

2

3

6

9

1

Finnmarksfradrag

1

0

0

0

2

2

0

Fradrag for boligsparing2

30

22

16

37

118

110

21

Skattebegrensning3

199

170

108

151

239

299

55

Skattefradrag for alderspensjonister

650

508

298

437

951

1 218

352

Skattereduksjon, overgangs-regler pensjon

19

14

9

12

19

23

5

Fradrag for utenlandsskatt

74

35

50

72

330

164

20

Utlignet skatt4

17 215

11 686

7 655

12 434

41 685

40 156

7 480

Tabell 2.2 forts.

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms Romsa

Finnmark Finnmárkku

Toppskattegrunnlag

73 247

85 465

35 000

65 213

44 630

20 193

Alminnelig inntekt etter særfradrag

56 086

65 150

25 869

48 386

33 287

14 779

Personinntekt lønn

55 513

66 284

25 202

47 370

33 634

15 123

Personinntekt pensjoner

13 860

15 778

7 927

14 829

8 987

4 123

Personinntekt fiske og fangst

1 000

181

104

977

500

397

Personinntekt annen næring1

2 825

3 188

1 743

2 030

1 507

548

Skatt formue kommune

375

373

100

194

148

47

Skatt inntekt kommune og fylke

6 716

7 805

3 025

5 693

3 947

1 734

Skatt formue stat

214

213

57

110

85

27

Toppskatt

966

1 120

314

623

488

190

Felleskatt

6 480

7 531

2 919

5 493

3 808

1 673

Medlemsavgift til folketrygden

5 341

6 245

2 525

4 667

3 234

1 457

Forsinkelsesavgift

3

3

1

3

2

1

Tilleggsskatt

4

5

2

5

4

2

Finnmarksfradrag

1

2

1

2

155

647

Fradrag for boligsparing2

42

65

19

33

25

10

Skattebegrensning3

169

218

118

216

133

66

Skattefradrag for alderspensjonister

787

743

423

738

414

183

Skattereduksjon, overgangsregler pensjon

13

17

10

16

8

4

Fradrag for utenlandsskatt

90

56

20

25

22

6

Utlignet skatt4

18 991

22 190

8 350

15 752

10 954

4 214

1 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord- og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring.

2 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

3 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.

4 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2012.

Tabell 2.3 Gjennomsnittstall for alle bosatte, etter fylke. 2012. Kroner

Bruttoinntekt

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Skattepliktig nettoformue

Sum utlignet skatt

Hele landet

309 900

227 700

193 700

78 600

Østfold

280 200

199 000

98 700

65 200

Akershus

343 700

259 900

271 400

94 200

Oslo

350 700

267 700

407 800

98 600

Hedmark

276 300

194 800

115 400

62 300

Oppland

278 400

197 500

167 000

63 700

Buskerud

307 600

226 000

210 200

77 600

Vestfold

297 700

214 500

130 800

72 100

Telemark

287 800

207 900

103 700

68 400

Aust-Agder

284 400

203 800

142 100

67 900

Vest-Agder

289 400

208 500

156 400

70 500

Rogaland

340 300

256 900

199 100

92 200

Hordaland

313 100

231 900

182 700

80 600

Sogn og Fjordane

285 600

206 700

251 800

68 800

Møre og Romsdal

298 700

216 300

182 600

73 200

Sør-Trøndelag

297 300

215 200

128 200

73 300

Nord-Trøndelag

273 800

192 500

76 200

62 100

Nordland

284 300

202 000

75 900

65 800

Troms Romsa

290 800

207 600

83 700

68 300

Finnmark Finnmárkku

280 400

198 400

39 000

56 600

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2012.

Tabell 2.4 Antall bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. 2012

Skattepliktig nettoformue. Kroner

Alminnelig inntekt etter særfradrag. Kroner

I alt

0 eller negativ

1 – 750 000

750 001 – 999 999

1 000 000 – 2 999 999

3 000 000 og over

I alt

3 993 697

1 624 466

1 676 991

183 329

410 284

98 627

0 eller negativ

136 817

86 614

41 815

1 700

4 210

2 478

1 – 24 999

251 203

72 316

174 087

1 733

2 577

490

25 000 – 49 999

97 319

45 475

47 947

1 075

2 399

423

50 000 – 74 999

130 007

63 517

61 785

1 503

2 686

516

75 000 – 99 999

196 037

82 475

105 416

3 319

4 221

606

100 000 – 149 999

509 982

158 603

299 492

23 472

26 773

1 642

150 000 – 199 999

430 081

143 391

207 559

28 139

48 368

2 624

200 000 – 249 999

423 712

170 093

176 314

23 775

49 386

4 144

250 000 – 299 999

407 013

177 372

155 920

21 211

47 233

5 277

300 000 – 349 999

341 487

155 497

121 647

17 396

41 000

5 947

350 000 – 399 999

260 692

117 816

87 855

14 142

34 636

6 243

400 000 – 449 999

187 275

82 940

59 217

10 921

27 992

6 205

450 000 – 499 999

131 903

59 597

37 758

7 911

21 198

5 439

500 000 – 999 999

400 496

178 589

89 481

23 482

77 821

31 123

1 000 000 og over

89 673

30 171

10 698

3 550

19 784

25 470

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2012.

Tabell 2.5 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status.1 2012. Gjennomsnitt i kroner

Lønnstakere

Pensjonister og trygdede

Selvstendig næringsdrivende

Bruttoinntekt2

526 400

280 400

707 500

Av dette:

Lønn

487 000

43 000

50 100

Ytelser fra folketrygden

6 400

163 900

15 800

Tjenestepensjon

3 100

51 500

4 400

Næringsinntekt i alt

3 500

2 200

586 600

Kapitalinntekter

24 700

19 200

50 200

Av dette:

Renteinntekter

5 200

9 600

13 000

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

12 200

3 600

17 200

Gevinst ved salg av verdipapirer

3 000

2 200

6 600

Inntektsfradrag

135 700

79 100

162 100

Av dette:

Minstefradrag

77 800

59 200

21 300

Netto reiseutgifter

3 000

100

700

Pensjonspremie

3 300

100

600

Foreldrefradrag

3 300

500

2 400

Fagforeningskontingent

1 900

100

400

Årets underskudd i næring

900

500

11 900

Tidligere års underskudd

2 300

3 900

20 600

Renteutgifter

37 000

11 600

65 500

Tap ved salg av verdipapirer

1 900

1 500

4 600

Alminnelig inntekt etter særfradrag

391 200

197 100

594 200

Bruttoskatt

147 100

60 100

243 200

Fradrag i skatt3

1 700

13 500

1 900

Utlignet skatt

145 400

46 600

241 400

Antall bosatte 17 år og eldre

2 129 900

1 164 400

116 200

1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er arbeidsavklaringspenger regnet som folketrygd.

2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

3 Inkl. særskilt skattefradrag for pensjonister fra og med 2011.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2012.

Tabell 2.6 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på bruttoinntekt. 2012. Gjennomsnitt i kroner

Bruttoinntekt

I alt

– 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 749 999

750 000 – 999 999

1 mill. og over

Bruttoinntekt1

391 700

31 900

158 600

249 300

350 100

447 000

595 500

853 800

1 629 300

Av dette:

Lønn

280 800

27 400

72 000

112 100

243 400

372 000

501 800

695 900

1 016 800

Ytelser fra folketrygden

51 700

1 100

72 500

105 100

65 000

33 500

26 700

28 600

32 000

Tjenestepensjon

16 800

700

7 000

19 900

25 200

18 500

18 300

20 100

30 900

Næringsinntekt i alt

19 900

900

3 200

5 700

8 600

13 600

30 900

64 900

190 500

Kapitalinntekter

21 400

1 600

3 700

6 100

7 400

8 900

16 900

42 300

340 500

Av dette:

Renteinntekter

6 300

1 300

3 000

5 000

5 600

5 900

8 100

12 200

31 400

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

8 500

100

200

300

500

900

3 400

15 200

191 500

Gevinst ved salg av verdipapirer

2 600

100

100

200

300

500

1 200

4 000

55 400

Inntektsfradrag

105 000

23 700

58 600

86 400

109 500

127 200

148 200

174 700

242 000

Av dette:

Minstefradrag

62 700

16 300

48 100

67 100

73 800

75 300

74 800

73 900

72 100

Netto reiseutgifter

1 700

100

300

600

1 600

2 500

3 500

4 100

3 500

Pensjonspremie

1 800

100

200

600

1 900

3 300

3 700

3 400

2 800

Foreldrefradrag

2 100

600

1 000

1 500

2 400

2 800

3 000

3 600

3 500

Fagforenings-kontingent

1 100

0

100

400

1 300

1 900

1 900

1 700

1 400

Årets underskudd i næring

1 000

600

400

600

700

900

1 600

2 200

4 900

Tidligere års underskudd

3 600

2 800

1 300

1 400

2 100

1 800

4 100

6 900

32 700

Renteutgifter

25 600

2 600

5 600

11 600

21 400

33 200

46 600

64 300

91 400

Tap ved salg av verdipapirer

1 700

300

300

500

800

1 200

2 300

4 800

17 300

Alminnelig inntekt etter særfradrag

287 900

13 600

97 600

157 800

239 900

320 300

449 900

683 300

1 422 800

Bruttoskatt

104 300

2 700

25 500

47 300

79 100

110 800

168 400

278 100

607 200

Fradrag i skatt2

5 000

300

12 200

9 500

3 600

1 700

1 700

2 500

9 900

Utlignet skatt

99 400

2 400

13 300

37 800

75 500

109 000

166 700

275 600

597 300

Antall bosatte 17 år og eldre

3 993 700

476 100

532 700

698 600

719 300

611 400

630 700

180 200

144 800

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

2 Inkl. særskilt skattefradrag for pensjonister fra og med 2011.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2012.

Tabell 2.7 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue. 2012. Gjennomsnitt i kroner

Skattepliktig nettoformue

I alt

0 eller negativ

1 – 750 000

750 001 – 999 999

1 000 000 – 2 999 999

3 mill. og over

Bruttoinntekt1

391 700

417 900

292 900

414 000

503 300

1 134 600

Av dette:

Lønn

280 800

356 300

206 800

243 900

262 700

438 700

Ytelser fra folketrygden

51 700

24 200

55 200

98 400

112 900

103 800

Tjenestepensjon

16 800

6 600

14 600

33 900

47 900

60 000

Næringsinntekt i alt

19 900

21 500

9 800

19 300

33 100

109 400

Kapitalinntekter

21 400

8 400

5 500

17 500

44 800

415 400

Av dette:

Renteinntekter

6 300

1 900

2 700

8 800

20 300

77 000

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

8 500

2 700

1 100

3 500

11 600

225 600

Gevinst ved salg av verdipapirer

2 600

1 100

600

1 900

4 700

53 500

Inntektsfradrag

105 000

133 500

76 100

88 300

95 300

199 500

Av dette:

Minstefradrag

62 700

65 500

58 500

65 900

66 000

66 700

Netto reiseutgifter

1 700

2 500

1 200

1 100

1 100

1 100

Pensjonspremie

1 800

2 200

1 600

1 900

1 700

1 300

Foreldrefradrag

2 100

2 800

1 800

1 500

1 000

1 200

Fagforeningskontingent

1 100

1 300

900

1 100

900

700

Årets underskudd i næring

1 000

1 100

500

1 100

1 800

6 000

Tidligere års underskudd

3 600

3 700

800

1 600

3 500

52 500

Renteutgifter

25 600

49 600

7 400

9 400

10 600

31 900

Tap ved salg av verdipapirer

1 700

1 300

500

1 100

2 900

24 900

Alminnelig inntekt etter særfradrag

287 900

286 800

214 600

324 000

408 400

986 700

Bruttoskatt

104 300

106 000

71 200

111 500

149 300

440 000

Fradrag i skatt2

5 000

2 700

5 900

8 300

7 900

7 400

Utlignet skatt

99 400

103 300

65 300

103 100

141 400

432 600

Antall bosatte 17 år og eldre

3 993 700

1 624 500

1 677 000

183 300

410 300

98 600

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

2 Inkl. særskilt skattefradrag for pensjonister fra og med 2011.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2012.

Tabell 2.8 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2012. Gjennomsnitt i kroner

Alder

I alt

17 – 24

25 – 34

35 – 44

45 – 54

55 – 66

67 – 79

80–

Bruttoinntekt1

391 700

131 000

356 900

482 300

520 300

475 000

342 800

263 800

Av dette:

Lønn

280 800

122 300

327 200

422 400

432 100

310 500

34 100

1 000

Ytelser fra folketrygden

51 700

3 000

5 200

8 900

19 000

63 300

208 000

193 500

Tjenestepensjon

16 800

800

1 100

1 600

3 500

34 200

60 900

47 200

Næringsinntekt i alt

19 900

2 100

14 100

27 900

33 700

30 200

8 500

1 200

Kapitalinntekter

21 400

2 600

8 300

19 700

30 200

35 400

30 300

20 400

Av dette:

Renteinntekter

6 300

1 600

2 900

3 500

5 700

9 900

13 000

13 800

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

8 500

600

2 800

10 100

15 100

14 100

7 800

2 400

Gevinst ved salg av verdipapirer

2 600

200

800

2 600

3 900

4 400

3 600

1 500

Inntektsfradrag

105 000

47 900

110 300

134 600

130 900

114 400

83 200

64 800

Av dette:

Minstefradrag

62 700

40 200

65 400

69 900

70 000

67 000

59 800

54 200

Netto reiseutgifter

1 700

700

2 000

2 800

2 600

1 600

100

0

Pensjonspremie

1 800

400

1 800

2 700

3 000

2 500

200

0

Foreldrefradrag

2 100

300

4 500

6 100

1 100

100

0

0

Fagforeningskontingent

1 100

300

1 100

1 500

1 700

1 500

100

0

Årets underskudd i næring

1 000

100

700

1 300

1 600

1 500

900

300

Tidligere års underskudd

3 600

300

1 100

2 600

5 100

6 600

5 500

3 600

Renteutgifter

25 600

4 100

29 500

41 500

37 700

25 700

11 800

4 300

Tap ved salg av verdipapirer

1 700

100

600

1 400

2 600

3 000

2 500

1 100

Alminnelig inntekt etter særfradrag

287 900

83 300

247 300

349 500

391 900

359 500

263 500

202 000

Bruttoskatt

104 300

25 700

88 400

131 000

149 200

134 000

85 100

60 600

Fradrag i skatt2

5 000

1 100

1 800

1 600

2 100

5 000

16 600

20 000

Utlignet skatt

99 400

24 600

86 600

129 500

147 100

129 000

68 500

40 700

Antall bosatte 17 år og eldre

3 993 700

534 900

666 400

722 600

685 900

710 600

451 600

221 600

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

2 Inkl. særskilt skattefradrag for pensjonister fra og med 2011.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2012.

Tabell 2.9 Oversikt over skatt for selskap.1 2012. Mill. kroner

Kommuneskatteligningen

Antall 2

867

Naturressursskatt

1 350

Fylkesskatteligningen

Naturressursskatt

245

Statsskatteligningen

Antall med inntektsskatt

104 011

Skattbar inntekt

342 124

Nettoformue

116 591

Nettoinntekt sokkel

326 732

Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel

304 048

Inntektsskatt

69 430

Formuesskatt

350

Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt)

230 828

Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg

4 274

Tonnasjeskatt

39

Utlignet skatt

306 516

Fradrag i skatt

I alt

39 014

Fradrag for utenlandsskatt (kreditfradrag)3

23 466

Godtgjørelsesfradrag3

26

Fradrag for naturressursskatt3

1 500

Forsknings- og utviklingsfradrag3

1 342

Utbetalt skatteverdi av letekostnader

12 681

1 Omfatter også utenlandske selskap på kontinentalsokkelen.

2 Antall selskap med utlignet skatt til kommune.

3 Beløpet er belastet inntektsskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås statistikk over skatt for selskaper 2012.

Tabell 2.10 Selskap etter skattbar inntekt1. Inntektsskatt2 på skattbar inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusiv sokkelselskap3. 2012

Skattbar inntekt

Selskap

Skattbar inntekt

Inntektsskatt

Kroner

Antall

Prosent

Mill. kr

Prosent

Mill. kr

Prosent

I alt

104 011

100

342 124

100

95 764

100

1 – 4 999

5 302

5

7

0

2

0

5 000 – 9 999

2 401

2

18

0

5

0

10 000 – 19 999

3 759

4

56

0

16

0

20 000 – 49 999

8 824

8

300

0

84

0

50 000 – 99 999

10 492

10

764

0

214

0

100 000 – 199 999

13 600

13

1 968

1

551

1

200 000 – 499 999

20 751

20

6 822

2

1 910

2

500 000 – 999 999

14 886

14

10 630

3

2 975

3

1 000 000 – 1 999 999

11 140

11

15 728

5

4 403

5

2 000 000 – 4 999 999

7 799

7

24 017

7

6 721

7

5 000 000 og over

5 057

5

281 812

82

78 883

82

1 Skattbar inntekt omfatter positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

2 Omfatter utlignet inntektsskatt på alminnelig inntekt og utlignet inntektsskatt på korreksjonsinntekt før godtgjørelsesfradrag. Kreditfradrag, fradrag for naturressursskatt og forsknings- og utviklingsfradrag er trukket fra.

3 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås statistikk over skatt for selskaper 2012.

Tabell 2.11 Selskap. Skattegrunnlag og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe1, eksklusiv sokkelselskap2. 2012. Mill. kroner

Skatter og fradrag

Antall selskap i skatteposisjon3

Nettoformue

Skattbar inntekt4

Formuesskatt

Inntektsskatt5

Tonnasjeskatt

Grunnrenteskatt

Fradrag i skatt6

Sum skatt til staten

I alt

107 190

116 591

342 124

350

95 764

39

4 274

26 334

74 093

Aksjeselskap 7

99 392

1 617

299 773

5

83 931

-

-

24 678

59 258

Rederier skattelagt etter skatteloven §§8-10 til 8-19

460

-

4 666

-

1 307

39

-

0

1 345

Selskap hjemme-hørende på Svalbard

74

111

212

0

34

-

-

-

34

Verdipapirfond

108

-

1 497

-

419

-

-

136

283

Sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikrings-selskap

155

61 814

7 217

185

2 021

-

-

0

2 206

Forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag

1 665

30 268

914

91

256

-

-

4

343

Kraftforetak

291

2 984

11 901

9

3 332

-

4 274

1 511

6 104

Institusjoner, foreninger og pensjonsfond

926

19 079

662

57

185

-

-

3

239

Utenlandske aksjeselskap og forsikringsselskap

4 119

719

15 282

2

4 279

-

-

2

4 280

1 Skattytergruppe refererer til skatteregel som selskapene skattlegges etter.

2 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Selskap som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue eller har fradrag i skatt.

4 Omfatter positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

5 Inneholder også utlignet inntektsskatt på korreksjonsinntekt.

6 Godtgjørelsesfradrag (26 mill. kroner), fradrag for naturressursskatt (1 500 mill. kroner), kreditfradrag (23 466 mill. kroner), og forsknings- og utviklingsfradrag (1 342 mill. kroner).

7 Omfatter aksjeselskap, allmennaksjeselskap, aksjebanker og forsikringsselskap registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrås statistikk over skatt for selskaper 2012.

Tabell 2.12 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsloven (sokkelselskap). Skattegrunnlag og skatter. 2012. Mill. kroner

Antall

I alt

Oljeutvinnings- og rørlednings-selskap

Utenlandske selskap

Netto inntekt sokkel

176

326 732

323 603

3 129

Skatt inntekt sokkel

176

91 485

90 609

876

Særskatteinntekt

22

304 048

304 048

-

Særskatt sokkel

22

152 024

152 024

-

Sum skatt sokkel1

176

230 828

229 952

876

1 Etter fradrag for utbetalt skatteverdi av letekostnader på 12 681 mill. kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrås statistikk over skatt for selskaper 2012.

Til forsiden