Prop. 1 LS (2014 – 2015)

Skatter, avgifter og toll 2015

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • lov om endringer i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven)

 • lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

 • lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endring i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven)

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om opphevelse av lov 6. mars 2009 nr. 13 om Statens obligasjonsfond

 • lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om endring i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven

 • lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsloven)

 • overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven

 • lov om endringer i lov 13. desember 2013 nr. 117 om endringer i skatteloven

og

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2015

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2015

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2015

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2015

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2015

 • stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2015

 • stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2015

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

 • lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • lov om endringer i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven)

 • lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

 • lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endring i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven)

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om opphevelse av lov 6. mars 2009 nr. 13 om Statens obligasjonsfond

 • lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om endring i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven

 • lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsloven)

 • overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven

 • lov om endringer i lov 13. desember 2013 nr. 117 om endringer i skatteloven

og

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2015

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2015

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2015

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2015

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2015

 • stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2015

 • stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2015

i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden