Prop. 80 L (2013–2014)

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

Til innholdsfortegnelse

16 Erstatning for redningsomkostninger

16.1 Gjeldende rett

Etter gjeldende lov kan skadelidte når særlige forhold tilsier det gis billighetserstatning for sine utlegg for å avverge skade som følge av en naturulykke. Dette følger av § 3 tredje ledd andre punktum.

16.2 Høringsforslaget

SLF foreslår at det kan ytes erstatning for rimelige og nødvendige utlegg som skadelidte har hatt for å avverge naturskaden eller for å begrense dens omfang, jf. høringsforslaget § 9. Vilkåret om at det må foreligge «særlige forhold» for å bli tilkjent erstatning for redningsomkostninger foreslås ikke videreført.

16.3 Høringsinstansenes syn

Norsk Naturskadepool/FNO og Norges Politilederlag støtter forslaget. Ankenemnda nevner at fondsstyret har vært svært tilbakeholden med å gi tilskudd til merkostnader, og mener dette bør får betydning for kriteriene for vurderingen av om redningsomkostninger skal erstattes.

16.4 Departementets vurderinger

Departementet slutter seg til høringsforslaget om en egen bestemmelse om dekning av redningsomkostninger som gir skadelidte en utvidet adgang til å få erstatning for rimelige og nødvendige redningsomkostninger, jf. lovforslaget § 8 første ledd. Dette vil etter departementets vurdering kunne bidra til at skadelidte i større grad enn etter dagens ordning vil sørge for å gjennomføre skadebegrensende tiltak og på den måten redusere erstatningsutbetalingene. Departementet mener derfor at skadelidtes rettigheter bør styrkes ved at rimelige og nødvendige redningsomkostninger kan omfattes av skadelidtes erstatningsrettigheter. Departementet vil peke på at det i bestemmelsen må ligge et krav om forholdsmessighet mellom redningsomkostningene som søkes erstattet og naturskadens omfang og karakter.

Etter gjeldende lov kan billighetserstatning tilkjennes dersom «særlige forhold» tilsier det. Departementet ser ingen grunn til at det må foreligge «særlige forhold» for at rimelige og nødvendige redningsomkostninger skal kunne erstattes. Dette vilkåret foreslås derfor ikke videreført i ny lov. Det følger imidlertid av bestemmelsens ordlyd at det «kan» ytes erstatning for rimelige og nødvendige utlegg. Skadelidte vil således ikke ha en ubetinget rett til å få redningsomkostningene erstattet. SLF må foreta en konkret vurdering av om det er grunnlag for å dekke redningsomkostningene, og ta stilling til omfanget av erstatningen der det er rettslig grunnlag for det.

Praksis etter gjeldende lov viser at utgifter som følge av egeninnsats fra skadelidte ikke dekkes. Departementet ser ingen grunn til at bestemmelsen i ny lov skal praktiseres på en annen måte, da det forutsettes at skadelidte har et selvstendig ansvar for å forhindre eller begrense skade på sin eiendom. Manglende handlinger fra skadelidtes side kan dessuten føre til avkorting etter lovforslaget § 6 første ledd bokstav c. Dekning av redningsomkostninger vil for eksempel være aktuelt i de tilfellene hvor skadelidte kan dokumentere utgifter for ekstern hjelp.

Departementet mener det kan være behov for å utdype bestemmelsen nærmere, og foreslår derfor en egen forskriftshjemmel i lovforslaget § 8 andre ledd.

Til dokumentets forside