Prop. 80 L (2013–2014)

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

Til innholdsfortegnelse

17 Egenandel

17.1 Gjeldende rett

Reglene om egenandel er hjemlet i gjeldende lov § 11 andre ledd nr 1, og i takseringsforskriften § 14. Egenandelen består av et fastsatt beløp og en prosentdel. Beløpsdelen innebærer at 10 000 kroner først trekkes fra taksten før fondsstyret fastsetter beregningsgrunnlaget for erstatningen etter reglene i naturskadeloven. Skaden erstattes med 85 % av det beregningsgrunnlag fondsstyret har kommet frem til.

I takseringsforskriften § 15 er det bestemt at det ikke skal utbetales erstatning dersom skadetakst, etter at egenandelene er trukket fra, utgjør mindre enn 500 kroner.

For sameieforhold følger det av gjeldende lov § 12 at takstsummen beregnes for hver sameier. Det samme gjelder for egenandelen, slik at hver sameier blir trukket 10 000 kroner i fast beløp.

17.2 Høringsforslaget

For å forenkle beregningen, og for å møte synspunktet om at gjeldende regler er utilgjengelige og kompliserte, foreslår SLF at en fast egenandel på 25 % erstatter dagens egenandelsordning, se høringsforslaget § 10 første ledd. Når det gjelder minsteutbetaling er det foreslått en regel i § 10 andre ledd om at beregnet erstatning under 1 000 kroner ikke skal utbetales.

17.3 Høringsinstansenes syn

Ankenemnda, Advokatforeningen, Norges Bondelag, Norges Politilederlag, Norges skogeierforbund, Norsk Naturskadepool/FNO, NORSKOG, Fylkesmannen i Telemark og Skogbrand har uttalt seg om forslaget til endring av egenandelsordningen. Samtlige går i mot forslaget med unntak av Advokatforeningen og Norges Politilederlag. De som går i mot forslaget har dels sammenfallende begrunnelse for dette. Det fremholdes at økt egenandel for det første vil kunne medføre at de som er kraftig rammet av naturskade, ikke finner råd til å rette opp skaden. For det andre er det ved de store skadene at man virkelig trenger en god erstatningsordning for å klare å gjenreise eller gjenskaffe det som har gått tapt.

Ankenemnda og Fylkesmannen i Telemark er heller ikke enige i at forslaget innebærer en forenkling.

Ankenemnda fremholder bl.a. at det vil kunne oppstå unødvendige misforståelser og uklarheter som følge av den foreslåtte endringen. Endringen bryter med den etablerte ordning og harmonerer ikke med tilsvarende bestemmelse i naturskadeforsikringsloven § 3. Ankenemnda uttaler også at det etter forslaget ikke skal trekkes en egenandel per skadelidte der eiendommen eies i sameie, jf. gjeldende lov § 12. Ankenemnda mener det er hensiktsmessig at det bare trekkes én egenandel per eiendom slik at erstatningsoppgjøret blir det samme uansett om den skadde eiendommen eies i sameie eller ligger i eneeie.

Norsk Naturskadepool/FNO ønsker primært en samordning med egenandelen etter naturskadeforsikringsloven hvor egenandelen er 8 000 kroner, og påpeker samtidig at høringsforslaget kan forventes å gi større behov for oppfølging og kontroll for forsikringsnæringen i de tilfeller hvor begge ordningene har ansvar.

Forslaget om en minsteutbetaling på 1 000 kroner er ikke kommentert i høringen.

17.4 Departementets vurderinger

Departementet legger til grunn at en egenandelsordning skal videreføres i ny naturskadeerstatningslov, jf. lovforslaget § 9. Bakgrunnen er at statens naturskadeerstatningsordning ikke har vært ment eller utformet som en ordning som skal gi full dekning ved naturskade. En egenandelsordning vil, som SLF også peker på i sin utredning, gi grunneiere og andre rettighetshavere incentiver til å gjennomføre forebyggende tiltak som kan bidra til at risikoen for naturskader på eiendommen reduseres.

Høringen gir ikke et entydig inntrykk av at dagens regler for beregning av egenandel er kompliserte. Ankenemnda har påpekt faren for uklarheter og misforståelser ved den foreslåtte ordningen, men har ikke kommentert dette nærmere. Departementet har ut fra et brukerperspektiv forståelse for at ordningen bør harmonisere med naturskadeforsikringsloven, men kan ikke se at dette er avgjørende.

Departementet har kommet til at egenandelsordningen bør forankres i ny lov slik den er i gjeldende lov. Det vil dermed følge av loven at det skal være en egenandel og at egenandelen vil bli nærmere regulert i forskrift. Hjemmel for Kongen til å regulere egenandelens innretning og størrelse er tatt inn i lovforslaget § 9 første ledd andre punktum.

Lovforslaget § 9 andre ledd gir Kongen hjemmel til i forskrift å fastsette at erstatning ikke utbetales dersom erstatningsbeløpet er under en viss sum. Dette er samme ordning som etter gjeldende takseringsforskrift § 15, der denne summen er satt til 500 kroner. Departementet mener at det i forbindelse med utarbeidelse ny forskrift kan være grunnlag for en oppjustering av denne summen.

Departementet legger til grunn at egenandelsordningen bør utformes slik at den ikke innebærer vesentlige endringer i statens utgifter med ordningen. Samtidig må egenandelsordningen utformes slik at den oppfattes som rimelig og rettferdig av de erstatningsberettigede. Ordningen må også være enkel og lett forståelig, og utformes på en måte som bidrar til at også de som er sterkt rammet av naturskader finner råd til å rette opp skaden. Hvordan ordningen teknisk sett bør utformes, om den bør bygge på gjeldende system med en fastdel og en prosentdel, eller bare en prosentdel, vil departementet komme tilbake til i forbindelse med forskriftsarbeidet. Departementet vil da også se nærmere på egenandel ved jordleie for sameiere.

Til dokumentets forside