Høring - forslag til standard og tegneregler, arealplaner på Svalbard

Miljøverndepartementet sender på høring forslag til ny standard og tegneregler for å kunne konstruere digitale arealplaner etter Svalbardmiljøloven. Forslagene er knyttet til behov om å ha en enhetlig måte å fremstille arealplaner etter på Svalbard, slik at disse kan samstilles i planbaser og forstås likt over plangrensene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.03.2012

Vår ref.: 201200378-1/HJB

Miljøverndepartementet sender på høring forslag til ny standard og tegneregler for å kunne konstruere digitale arealplaner etter Svalbardmiljøloven (LOV 2001-06-15 nr 79: Lov om miljøvern på Svalbard).

Forslagene er knyttet til behov om å ha en enhetlig måte å fremstille arealplaner etter på Svalbard, slik at disse kan samstilles i planbaser og forstås likt over plangrensene.

Frist for uttalelse er 28. mars 2012.

Utgangspunktet for dette arbeidet har vært standarden og tegnereglene som er tilpasset Plan- og bygningsloven. Endringer er utført for å tilpasse dette regelverket til Svalbardmiljøloven.

Uttalelser og eventuelle endringsforslag sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@md.dep.no eller pr post til Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.

Kontaktperson i departementet er seniorrådgiver Hilde Johansen Bakken
E-post: hjb@md.dep.no og telefon 22 24 59 91.

Standarden og tegnereglene foreslås iverksatt fra 1. mai 2012.


Med hilsen


Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør

Hilde Johansen Bakken
seniorrådgiver

Sysselmannen på Svalbard
Lokalstyret i Longyearbyen
Store Norske Spitsbergen Kulkompani
Trust Arcitcugol (Sendes til både Moskva og Barentsburg)
LPO-arkitekter, Longyearby-kontoret
Barlindhaug
Norconsult AS
ViaNova Systems
Geodata AS
Statens kartverk
Justis- og beredskapsdepartementet
GeoForum
GeomatikkBedriftenes Landsforening
Statens kartverk, SOSI arbeidsgruppe 9