Bekjempelse av fremmede skadelige organismer

Tiltaksplan 2020-2025

Fremmede arter er én av de fem store negative påvirkningsfaktorene på naturmangfoldet globalt og i Norge. Fremmede skadelige arter påvirker mange av våre økosystemer slik at tilstanden er dårligere enn før. I Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold ble det bestemt at det skal utarbeides en ny tiltaksplan mot skadelige fremmede organismer.

Tiltaksplan om bekjempelse av fremmede skadelige organismer bygger på den tverrsektorielle strategien fra 2007. Miljødirektoratet har ledet arbeidet sammen med de berørte sektorene. Planen fastsetter mål og tiltak for å redusere risikoen for negative effekter av fremmede skadelige organismer i Norge. Planen skal gjelde i en femårsperiode, fra 2020 til og med 2025. Denne tiltaksplanen vil gjelde sammen med den tverrsektorielle strategien fra 2007, som fortsatt skal følges opp.

Målet med tiltaksplanen er at den negative påvirkningen fra fremmede arter på økosystemenes tilstand og deres evne til å levere økosystemtjenester, etter fem år skal være lavere enn ved tidspunktet for vedtakelse av planen. Planen synliggjør at sektorsamarbeidet er helt nødvendig for å begrense innførselen, spredningen og effektene av fremmede organismer. Det legges opp til at tiltaksgjennomføring og måloppnåelse blir evaluert ved utgangen av planens gyldighetsperiode.

Publikasjonskode: T-1570 B
ISBN (PDF) 978-82-457-0520-1
Forsidebilde: Kim Abel, Naturarkivet
Design og layout: DepMedia