Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til stabburet på Blomsøy gaard, Alstadhaug kommune, Nordland fylke

Søknaden gjelder stabburet på Blomsøy gaard, i Alstadheim kommune, og tiltak knyttet til restaurering av stabburet. <br> For å få saken tilfredsstillende opplyst, ba Kulturminnefondet eieren av Blomsøy gaard om å ettersende mer detaljert informasjon. Eieren sendte inn bildedokumentasjon, men ikke mer utdypende dokumentasjon om restaureringsprosjektet. Kulturminnefondets styre avslo søknaden fordi kostnadsoverslaget ikke var tilfredsstillende spesifisert og fordi beskrivelsen og tilstandsvurderingen var mangelfull.<br> Klageren har ikke kommet med mer spesifisert oppstilling av kostnader som gir en økonomisk ramme for prosjektet, eller tilstrekkelig informasjon om tiltakene. Departementet har konkludert med at det ikke foreligger feil lovanvendelse eller saksbehandlingsfeil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, og har opprettholdt Kulturminnefondets vedtak om avslag.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres brev av 13. mai 2013 med klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 16. april 2013 om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av stabburet på Blomsøy gaard som ligger i Alstadhaug kommune.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak 16. april 2013.

Klagen tas ikke til følge.

Sakens bakgrunn

Søknaden gjelder stabburet på Blomsøy gaard, som ligger i ett av de to nasjonalt utvalgte kulturlandskapene i Nordland. Det fremgår av saksdokumentene at bygningen har høy grad av autentisitet og er en sjelden bygningstype i området.

Jarle E. Henriksen søkte den 31. oktober 2012 om kr 250 000 til restaurering av stabburet. De totale kostnadene var anslått til kr 560 000. Søknaden hadde formelle mangler og svakheter og Norsk kulturminnefond ba derfor Jarle E. Henriksen om å ettersende nødvendig tilleggsinformasjon som kostnadsoverslag spesifisert på timer og materialer, hvilke oppgaver som tenkes utført som dugnad og redegjørelse for egne, allerede innkjøpte materialer innenfor en ramme kr 50 000 og som søkeren har definert som egenkapital. Frist for å sende inn tilleggsinformasjon ble satt til 20. januar 2013.

Kulturminnefondet opplyser at Jarle E. Henriksen har sendt inn tilfredsstillende bildedokumentasjon, men ikke mer utdypende dokumentasjon om restaureringsprosjektet. Kulturminnefondet peker på at kostnadsoverslaget som fulgte søknaden, ikke er tilfredsstillende spesifisert. Kulturminnefondet mener også at anslåtte kostnader ved bruk av eksterne håndverkere er høye.

Søknaden ble behandlet i Kulturminnefondets styremøte den 16. april 2013. Søknaden ble avslått fordi kostnadsoverslaget ikke var tilfredsstillende spesifisert og fordi beskrivelsen og tilstandsvurderingen var mangelfull.

Klagers anførsler, jf. e-post den 13. mai 2013

Klageren viser til Kulturminnefondets begrunnelse for avslaget. Klageren mener det er nødvendig å finne ut hva som skjuler seg bak bordkledningen bl.a. skjulte tømmerforbindelser og syllstokker, før det er mulig å få oversikt over detaljert materialbruk og et mer detaljert kostnadsoverslag. Han mener at han har bedømt jobben så godt som mulig uten å begynne å rive og at han ut ifra dette har laget kostnadsoverslag og budsjett. Han understreker at han vil kunne gi en fortløpende status etter hvert som arbeidet blir forberedt, påbegynt og gjennomført.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf oversendelse datert 20. desember 2013 vedlagt referat fra styremøte 28. november 2013

Kulturminnefondet understreker at det er en forutsetning for saksbehandlingen at søknader er vedlagt dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere de aktuelle prosjektene. For å få saken tilfredsstillende opplyst, ba fondet derfor eieren av Blomsøy gaard om å ettersende mer detaljert informasjon. Fondet opplyser at det har ikke mottatt mer spesifisert oppstilling av kostnader som gir en økonomisk ramme for prosjektet. Fondet mener at det derfor er vanskelig å vurdere tiltakenes omfang og beregne et eventuelt tilskudd. Fondet understreker at det er avhengig av å få en beskrivelse av planlagte tiltak og spesifisert kostnadsoverslag for å kunne ta stilling til prosjektets omfang og innhold. Uten en nærmere beskrivelse er det vanskelig for fondet å sette seg inn i grunnlaget for søkerens anslåtte kostnadsramme og som fondet vurderer som forholdsvis høy.

Fondet understreker at stor søknadsmasse i forhold til tildelte midler innebærer streng prioritering mellom prosjektene som det søkes om midler til. Innehenting av flere opplysninger om restaureringsprosjektet har ikke gitt grunnlag for å prioritere saken. Fondets konklusjon er at søknaden derfor må behandles på grunnlag av foreliggende opplysninger.

Etter en ny og skjønnsmessig og konkret vurdering av alle sider av saken finner Kulturminnefondet at det ikke er grunnlag for å ta klagen til følge.

Klagers kommentar til oversendelsesbrevet fra Kulturminnefondet

Klager har ikke kommentert fondets oversendelse til departementet.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet bare påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Fondets skjønnsutøvelse kan ikke overprøves av departementet. Denne begrensningen i klageretten er foretatt med hjemmel i forvaltningsloven § 28 femte ledd.

Det er en forutsetning for Kulturminnefondets saksbehandling at søknaden både har en detaljert beskrivelse av planlagte tiltak og spesifisert kostnadsoverslag for disse.  Dette er nødvendig for at fondet skal kunne ta stilling til prosjektets omfang og innhold. I foreliggende sak har klageren, etter konkret forespørsel fra fondet, ikke klart å bidra med mer spesifisert oppstilling av kostnader som gir en økonomisk ramme for prosjektet og tilstrekkelig informasjon om tiltakene. Departementet har på denne bakgrunn ingen merknader til fondets behandling av søknaden.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil i lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf forvaltningsloven § 41.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Kulturminnefondets vedtak av 16. april 2013.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen                                                                        

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Inger Lise Asphaug
seniorrådgiver