Rapporter og planer

Bokvalitet og høy tetthet

Rapport fra Gottlieb Paludan Architects (GPA), Byantropologene og NTNU ved Eli Støa

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med å forbedre og effektivisere planprosessene og forenkle regelverket knyttet til fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. På oppdrag fra departementet er det i denne rapporten undersøkt hvordan høy utnyttelse, variasjon og bokvalitet i nye boligområder kan kombineres innenfor gjeldende regelverk. Rapporten belyser høy tetthet i en norsk kontekst gjennom ni ferdigstilte prosjekter.

Med dagens tomtepriser, samt føringer om at vekst i byer og tettsteder skal skje gjennom fortetting, er det et økende press for å få bygge tettere og høyere i urbane områder. Bokvalitet og høy tetthet er to egenskaper som kan være vanskelig å forene, og hva som vurderes som høy arealutnyttelse er stedsavhengig. Temaet opptar derfor fagfolk, politikere og innbyggerne i hele landet.

I rapporten er det valgt prosjekter med beliggenhet i byer med ulik størrelse med tanke på at disse skulle være geografisk spredt i landet. Gjennom beskrivelser av de utvalgte prosjektene fra Asker, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Risør, Stavanger, Trondheim og Tønsberg vises det hvordan man har oppnådd høy arealutnyttelse og hvilke kvaliteter som er skapt. Bokvalitet er vurdert ut fra fire perspektiver: Et arkitektfaglig perspektiv, et utbyggerperspektiv, et samfunnsperspektiv (kommunale myndigheter, lover og retningslinjer) og et beboerperspektiv med fokus på opplevd bokvalitet (intervju med beboerne). Intervjuene med fagfolk og beboere gir fyldig bakgrunnsinformasjon og grunnlag for god læring.

Rapporten gir også konkrete anbefalinger til departementet, kommunene og private boligaktører om hva som bør vektlegges i utøving av lov- og regelverk, samt planlegging og prosjektering av prosjekter med høy tetthet.

Bokvalitet og høy tetthet. Hvordan kombinerer vi de to? En kvalitativ studie av ni norske eksempler (pdf)