Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) publiserte ny distriktsindeks i 2018. Som følge av tilbakemeldinger, valgte departementet å gjennomføre en ekstern gjennomgang av distriktsindeksen. ­Gjennomgangen ble foretatt av Taryn Ann Galloway og Sven Haugberg i Asplan Viak. Deres arbeid ble fulgt av en referansegruppe bestående av medlemmer fra kommuner og fylkeskommuner.

Asplan Viak (2019) foreslo to distriktsindekser. Primær­forslaget var en indeks der geografi telte 60 pst. (SSBs sentralitetsindeks), demografiske utfordringer (befolkningsvekst siste ti år) telte 20 pst. og økonomisk vekst (sysselsettingsvekst og ensidig næringsstruktur) telte til sammen 20 pst. (10 pst. hver). Sekundærforslaget var en indeks der geografi telte 40 pst., demografi 40 pst. og økonomisk vekst 20 pst. Indikatorene var ellers de samme. Samtlige kommuner og fylkeskommuner ble invitert til å gi innspill på Asplan Viaks forslag. Som en konsekvens av innspillene, valgte departementet å bruke Asplan Viaks sekundærforslag.

I denne rapporten dokumenterer vi oppbyggingen av den nye distriktsindeksen. Vi går ikke dypt inn på begrunnelsen for den nye distriktsindeksen. Begrunnelsen for distriktsindeksen er godt belyst både i KMDs rapport fra 2018, i Asplan Viaks ­rapport fra 2019 og i vurderingene av innspillene fra ­kommuner, fylkeskommuner og andre.

Til dokumentets forside