Endringer i retningslinjer for godtgjøring i fylkesnemnda for sosiale saker

Q-1033

Rundskriv Q-1033

26.10.01

Fylkesnemndene for sosiale saker

Endringer i retningslinjer for godtgjøring i fylkesnemnda for sosiale saker (Q-1014)

Vi viser til retningslinjene av desember 2000 (Q-1014) for arbeid i fylkesnemnda for sosiale saker "Godtgjøring og dekning av reiseutgifter ved arbeid i fylkesnemnda for sosiale saker" og til endringer gitt i Q-1032.

Retningslinjene er endret på følgende punkter (endringene står i kursiv):

Pkt. 3.1 Godtgjøringssats

Nytt femte ledd (tidligere femte ledd blir nytt sjette ledd):

"Regionsleder kan innvilge høy sats til psykiater/lege og psykolog, som etter retningslinjene skulle vært godtgjort med lav sats, der det er mangel på denne kompetansen i nemndas sakkyndige utvalg."

Nytt annet avsnitt i merknad til pkt. 3.1:

" Bestemmelsens femte ledd er å betrakte som en snever unntaksregel og skal bare benyttes i tilfeller der det er vanskelig å rekruttere/beholde tilstrekkelig av nevnte sakkyndighet."

Med hilsen

Haktor Helland (e.f.)

Tone G. Smith