F-03-21 Rundskriv Forskrift om opptak til høgare utdanning

Kunnskapsdepartementet fastsette 1. desember 2021 endringar i forskrift om opptak til høgare utdanning (opptaksforskrifta) med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl). Rundskrivet blei oppdatert 11.01.2022.

Rundskriv F-03-21.pdf

Vedlegg til Rundskriv F-03-21.pdf