F-06-20 Forskrift om opptak til høgare utdanning

Kunnskapsdepartementet fastsette 16. desember 2020 endringar i forskrift om opptak til høgare utdanning (opptaksforskrifta) med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl). Rundskrivet blei oppdatert 23.02.2021.

Rundskriv F-06-20 Forskrift om opptak til høgare utdanning.pdf
(Oppdatert versjon)

Vedlegg til Rundskriv F-06-20 - Forskrift om opptak til høgre utdanning.pdf