Rundskriv F-02-22 - Forskrift om opptak til høgare utdanning

Kunnskapsdepartementet fastsette 29. november 2022 endringar i forskrift om opptak til høgare utdanning (opptaksforskrifta) med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl.).