Rundskriv F-01-23 - Forskrift om opptak til høgare utdanning

Kunnskapsdepartementet fastsette 19. desember 2023 endringar i forskrift om opptak til høgare utdanning (opptaksforskrifta) med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl.).