Følgebrev ved tilgjengeliggjøring av offentlige data

Retningslinjene fastsetter visse prinsipper for tilgjengeliggjøring av offentlige data.

For å gjøre det lettere å vite hvordan offentlige data bør tilgjengeliggjøres for viderebruk har Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utarbeidet ”Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data”. Disse retningslinjene fastsetter visse prinsipper for tilgjengeliggjøring av offentlige data.

I arbeidet med retningslinjene har departementet fått bistand fra en referansegruppe bestående av Arbeids- og velferdsetaten, Brønnøysundregistrene, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Mattilsynet, Nasjonalbiblioteket, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Skatteetaten, Statens kartverk, Statistisk sentralbyrå, Statens vegvesen og KS.

Retningslinjene sendes med dette ut til alle statlige virksomheter. De er også tilgjengelig på www.regjeringen.no/viderebruksretningslinjer.
 

Bakgrunn

Offentlige virksomheter produserer, samler inn og arkiverer store mengder offentlige data som en del av sin utøvelse av offentlig myndighet. Tilgjengeliggjøring og viderebruk av slike data handler om å la næringsliv, forskere og sivilsamfunn få tilgang til, og gjøre nytte av, informasjon forvaltningen har.

Offentlighetsloven stiller krav om tilgjengeliggjøring av data for viderebruk. Dette er nærmere beskrevet i de vedlagte retningslinjene.

Gjennom fellesføringer for 2011 og 2012 har alle statlige etater vært forpliktet til å gjøre ”egnede og eksisterende rådata tilgjengelig i maskinlesbare formater”. Her er ”egnede rådata” forstått som ”informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagt og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne”.

I Digitaliseringsrundskrivet (P-10/2012) slås det fast at statlige etater skal fortsette å gjøre egnet informasjon tilgjengelig i maskinlesbare formater. Rundskrivet slår også fast at de vedlagte retningslinjene normalt skal følges av statlige virksomheter.
 

Muligheter knyttet til tilgjengeliggjøring og viderebruk av offentlige data

Ved å tilgjengeliggjøre offentlige data legger forvaltningen til rette for at informasjon som allerede er produsert eller samlet inn kan brukes på nytt, til andre formål. Hver gang informasjonen brukes til noe nytt, øker samfunnets nytte av informasjonen.

Det er særlig tre grunner til å gjøre offentlige data tilgjengelig for viderebruk:

 • For det første er god, oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om samfunnet vi lever i en forutsetning for et stabilt og trygt demokrati. Enkel og rimelig tilgang til data som kan hjelpe oss å analysere og forstå verden rundt oss er av avgjørende betydning for en god, konstruktiv og faktabasert offentlig debatt.
   
 • For det andre er offentlige data en verdifull råvare for et innovativt næringsliv. Tilgjengeliggjøring av slike data åpner for næringsutvikling basert på salg av data som er analysert, sammenstilt med andre data, og presentert på en ny måte. Hele samfunnet kan tjene på dette gjennom innovasjon, nye tjenester og produkter, bedre tilgang til informasjon og økt verdiskaping.
   
 • For det tredje kan tilgjengeliggjøring av offentlige data ofte bidra til en fremtidsrettet og effektiv forvaltning. Når offentlige data blir gjort tilgjengelig for viderebruk av næringsliv og sivilsamfunn, blir informasjonen også lettere å gjenbruke internt i offentlig sektor.
   

Verktøy og hjelpemidler for å tilgjengeliggjøre data

Retningslinjene er et av flere verktøy som kan brukes i arbeidet med tilgjengeliggjøring av data. Andre verktøy omfatter:

 • Data.norge.no
  Det er etablert et nasjonalt register over offentlige data som er gjort tilgjengelig for viderebruk. Nettstedet data.norge.no driftes av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). I registeret finnes opplysninger om hvilke etater som har tilgjengeliggjort hvilke data, og en beskrivelse av dataene.
   
 • Norsk lisens for offentlige data
  For å unngå vanskeligheter knyttet til spørsmål om rettigheter og vilkår har FAD utarbeidet en standardisert lisens for offentlige data (NLOD) som kan brukes av alle offentlige virksomheter. Lisensen opplyser hvordan data som tilgjengeliggjøres for viderebruk kan benyttes av andre.
   
 • Datahotellet
  I tilknytning til nettstedet data.norge.no finnes det et såkalt ”datahotell”, som er et verktøy for tilgjengeliggjøring av strukturerte rådata. Bruk av datahotellet er gratis.
   
 • Veileder om viderebruk av offentlige data
  Difi har utarbeidet en veileder om viderebruk av offentlige data: ”Del og skap verdier”. Veilederen gir nærmere informasjon om praktiske forhold rundt tilgjengeliggjøring av data for viderebruk.
   
 • Hjelp og oppfølging
  FAD har gitt Difi et ansvar for å følge opp etater som arbeider med å tilgjengeliggjøre offentlige data. Difi kan gi råd og hjelp om tilgjengeliggjøring av data for viderebruk. Teamet som arbeider med viderebruk i Difi kan kontaktes på open@difi.no.

 

Med hilsen

 

Lars-Henrik Myrmel-Johansen (e.f.)
ekspedisjonssjef  

Sverre A. Lunde-Danbolt
rådgiver

 

 

Vedlegg:
Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data